Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ser­decz­ne wyra­zy współczucia

kondolencje WPSer­decz­ne wyra­zy współ­czu­cia naszemu 

Kole­dze Wło­dzi­mie­rzo­wi Pie­tusz­ce z RadiaKSON 

z powo­du śmierci 

Jego Świę­tej Pamię­ci Mamy 

skła­da­ją Kole­żan­ki i Koledzy 

z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds