Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­do­len­cje

11Naj­szczer­sze wyra­zy współczucia

naszej Koleżance

Kry­si Lich­tań­skiej z powodu

tra­gicz­nej śmierci

cór­ki Iza­be­li i Grzegorza.

 

Kole­żan­ki i Koledzy 

z KSON