Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Deba­ta Prezydencka

W śro­dę, 17 paź­dzier­ni­ka 2018 r., w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej w Jele­niej Górze odby­ła się Deba­ta Pre­zy­denc­ka zor­ga­ni­zo­wa­na przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Kar­ko­no­skie Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skie w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór” Fun­da­cji im. Ste­fa­na Batorego. 

debata zdjęciex400W spo­tka­niu udział wzię­li kan­dy­da­ci na Pre­zy­den­ta Jele­niej Góry: Krzysz­tof Mróz, Hubert Papaj, Paweł Głu­za oraz Grze­gorz Niedź­wiec­ki. Deba­ta trans­mi­to­wa­na była na żywo przez Portalik24.pl, a następ­nie retrans­mi­to­wa­na przez Radio KSON. Dziś udo­stęp­nia­my Pań­stwu rela­cję z tego spo­tka­nia na łamach stro­ny radiokson.pl oraz facebook.com.  

http://portalik24.pl/home-page/informacje/12383-debata-kandydatow-na-prezydenta-jeleniej-gory