Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie żyje Piotr Pawłowski

PIOTR PAWŁOWSKIŚwiat nie­peł­no­spraw­nych nie będzie już taki sam. Bez Pio­tra nic już nie będzie takie samo. Spo­łecz­ność nie­peł­no­spraw­nych stra­ci­ła wiel­kie­go lide­ra, men­to­ra, repre­zen­tan­ta, obroń­cę, kre­ato­ra – sło­wem kogoś nie­zwy­kle ważnego.

Był jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li swo­je­go śro­do­wi­ska. Mimo cięż­kiej nie­peł­no­spraw­no­ści wymy­ślał i reali­zo­wał pro­jek­ty i przed­się­wzię­cia, któ­rych wie­lu, w znacz­nie lep­szej kon­dy­cji fizycz­nej nie zdo­ła­ło­by się podjąć. 

Tysią­ce go podzi­wia­ły, wie­lu mu zazdro­ści­ło. Wszy­scy liczy­li się z jego zda­niem, opi­nią i prze­my­śle­nia­mi. Nie spo­sób wymie­nić w krót­kim poże­gna­niu wszyst­kich jego zna­ko­mi­tych ini­cja­tyw słu­żą­cych zarów­no śro­do­wi­sku osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią jak i tym któ­rzy nie­peł­no­spraw­nych nie rozu­mie­li dopó­ki Piotr nie sta­nął na ich drodze.

Lider, redak­tor pra­so­wy i tele­wi­zyj­ny. Był epic­ką twa­rzą spo­łecz­no­ści nie­peł­no­spraw­nych. Gdy ktoś myślał nie­peł­no­spraw­ny przed ocza­mi miał naj­czę­ściej Pio­tra Paw­łow­skie­go. Dorob­kiem swo­je­go życia mógł­by obdzie­lić kil­ka­na­ście osób i każ­da z nich uzna­na była­by za czło­wie­ka suk­ce­su. Żegnaj Pio­trze. Byłeś Wiel­ki i taki pozo­sta­niesz w naszej pamięci.

Redak­cja WatchDogPforn wothdogPFRON logo1x400

Do wyra­zów współ­czu­cia naj­bliż­szym i współ­pra­cow­ni­kom Ś.P. Pio­tra Paw­łow­skie­go dołą­cza­ją kole­żan­ki i kole­dzy z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.