Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Deba­ta pre­zy­denc­ka pt.: „Jaka będzie Jele­nia Góra?”

DEBATAW śro­dę, 17 paź­dzier­ni­ka 2018 r. od godzi­ny 15.30 do 17.30, w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej w Jele­niej Górze odbę­dzie się otwar­te spo­tka­nie w for­mie deba­ty z kan­dy­da­ta­mi na pre­zy­den­ta Jele­niej Góry. Orga­ni­za­to­rem jest Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór” Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go i Kar­ko­no­skie Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skie przy współ­pra­cy z lokal­ny­mi mediami.

Zasa­dy udzia­łu w deba­cie okre­ślo­ne zosta­ły w regu­la­mi­nie opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie www.kson.pl, któ­ry prze­wi­du­je mię­dzy inny­mi, że w deba­cie ma pra­wo udzia­łu każ­da oso­ba ubie­ga­ją­ca się o man­dat pre­zy­den­ta mia­sta Jele­nia Góra w wybo­rach samo­rzą­do­wych w dniu 21 paź­dzier­ni­ka 2018r.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi mode­ra­tor, któ­ry: czu­wa nad kul­tu­ral­nym i zgod­nym ze sce­na­riu­szem jej prze­bie­giem; nie dopusz­cza do napa­stli­wych wypo­wie­dzi i chro­ni przed ata­ka­mi per­so­nal­ny­mi; w razie koniecz­no­ści ma pra­wo do ode­bra­nia gło­su mów­cy, któ­ry naru­sza regu­la­min deba­ty; czu­wa, by wszy­scy zapro­sze­ni goście bra­li udział w deba­cie na rów­nych pra­wach; pil­nu­je, by na salę, gdzie będzie odby­wa­ła się deba­ta nie wno­szo­no żad­nych mate­ria­łów o cha­rak­te­rze agi­ta­cyj­nym lub obra­ża­ją­cych uczest­ni­ków akcji.

W deba­cie będą uczest­ni­czyć przed­sta­wi­cie­le zapro­szo­nych mediów (loża pra­so­wa), któ­rzy skie­ru­ją po jed­nym pyta­niu do wszyst­kich uczestników.

Deba­ta prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie w pię­ciu run­dach, w trak­cie któ­rych przez pół­to­ra godzi­ny kan­dy­da­ci odpo­wia­dać będą na pyta­nia dzien­ni­ka­rzy, kontr­kan­dy­da­tów oraz miesz­kań­ców. W tym miej­scu zwra­ca­my się z proś­bą do miesz­kań­ców o nad­sy­ła­nie na adres: biuro@kson.pl pytań do kan­dy­da­tów, na któ­re cze­ka­my do dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Nade­sła­ne pyta­nia, w mia­rę moż­li­wo­ści cza­so­wych, zosta­ną przed­sta­wio­ne kandydatom.

Jak infor­mu­je mode­ra­tor deba­ty Ryszard Czo­sny­ka z KIO — na prze­sła­ne kan­dy­da­tom indy­wi­du­al­ne zapro­sze­nie do udzia­łu w deba­cie, do chwi­li obec­nej nie otrzy­ma­li­śmy for­mal­nej odmo­wy. Tym samym liczy­my, że w spo­tka­niu weź­mie udział pię­ciu kan­dy­da­tów na fotel pre­zy­den­ta mia­sta. Ten fakt posza­no­wa­nia dia­lo­gu z miesz­kań­ca­mi w znacz­ny spo­sób może pomóc w świa­do­mym wybo­rze wła­ści­we­go kandydata.

Szczu­płość sali w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej może sta­no­wić barie­rę dostęp­no­ści spo­tka­nia dla zain­te­re­so­wa­nych miesz­kań­ców, aby to zre­kom­pen­so­wać orga­ni­za­to­rzy przy­go­tu­ją bez­po­śred­nią trans­mi­sją, pro­wa­dzo­ną przez Portalik24.pl, Radio KSON, a tak­że inne media.