Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pano­plia. Wysta­wa Hana Bakkera

wystawa 05 10 2018Pano­plia. Wysta­wa Hana Bak­ke­ra Wer­ni­saż
19 paź­dzier­ni­ka (pią­tek), godz. 18.00
Wysta­wa potrwa do 10 listo­pa­da 2018 r. 

Na wysta­wie zapre­zen­tu­je­my kola­że, insta­la­cje, foto­gra­fie, malar­stwo oraz „oso­bli­wo­ści”. Inspi­ra­cję dla Hana Bak­ke­ra sta­no­wi współ­cze­sna kul­tu­ra wizu­al­na, wydmy w Holan­dii i ślą­skie kra­jo­bra­zy, twór­czość Maxa Ern­sta i Gun­the­ra von Hagen­sa. Bak­ker foto­gra­fu­je, gro­ma­dzi obra­zy i przed­mio­ty, następ­nie pod­da­je je pro­ce­so­wi dekon­struk­cji i ponow­nej konstrukcji.

Dąży do roz­wi­kła­nia pro­ble­mu prze­strze­ni pomię­dzy foto­gra­fią a ręcz­nie wyko­na­nym obra­zem i for­my pomię­dzy obra­zem zna­le­zio­nym a powsta­łą przy jego uży­ciu insta­la­cją. Jest bacz­nym i kry­tycz­nym obser­wa­to­rem życia i sztu­ki. Eks­pe­ry­men­tu­je uży­wa­jąc róż­nych mate­ria­łów i metod dzia­ła­nia. Rafał Boet­t­ner-Łubow­ski pisze: „Han Bak­ker (…) wyko­rzy­stu­je w swo­jej twór­czo­ści roz­ma­ite ele­men­ty przed­mio­to­we: natu­ral­ne kawał­ki drew­na, kości i szcząt­ki zwie­rząt, mar­twe owa­dy, ale rów­nież przed­mio­ty, któ­re kupić moż­na, zarów­no na »pchlich tar­gach« ze sta­ro­cia­mi, jak i we współ­cze­snych skle­pach (…). Pozy­ska­ne »two­rzy­wa« łączy zazwy­czaj w nie­po­ko­ją­ce »nowe cało­ści«, two­rząc tym samym obiek­ty, będą­ce zarów­no repre­zen­ta­cją sztu­ki typu assem­bla­ge, jak i współ­cze­sną kon­ty­nu­acją sze­ro­ko poj­mo­wa­nej, ubie­gło­wiecz­nej tra­dy­cji dada­istycz­no-sur­re­ali­stycz­nej. (…) Ogrom­nym atu­tem obiek­tów Hana Bak­ke­ra jest ich wie­lo­znacz­ność oraz taki poten­cjał sym­bo­licz­no-zna­cze­nio­wej wymo­wy, któ­ry nie narzu­ca odbior­com »przy­mu­su« inter­pre­ta­cji. (…) Sta­no­wią one rów­nież przy­kład cie­ka­wej, nie­jed­no­znacz­nej arty­stycz­nej rela­cji wobec kwe­stii anty­este­ty­zmu. Są dra­pież­ne, dra­stycz­ne, a nawet w pew­nym stop­niu »odstrę­cza­ją­ce«, a jed­nak są one rów­nież »wizu­al­nie atrak­cyj­ne«, fascy­nu­ją­ce i »wabią­ce oko«…”

Han Bak­ker (ur. 1958) jest holen­der­skim naukow­cem i arty­stą sztuk wizu­al­nych zamiesz­ka­łym we Lwów­ku Ślą­skim. Uzy­skał sto­pień dok­to­ra w zakre­sie twór­cze­go myśle­nia na Uni­wer­sy­te­cie w Amster­da­mie. Współ­pra­co­wał z Kole­gium Kar­ko­no­skim w Jele­niej Górze.

Wysta­wa reali­zo­wa­na jest dzię­ki pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra.