Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 01/09/2018

Plakat Kierunek Praca POPZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 01/09/2018 doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia szko­leń w ramach pro­jek­tu „Kie­ru­nek-pra­ca!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach kon­kur­su ofert, zgod­nie z umo­wą nr ZZO/000197/01/D Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym), adres: 58–500 Jele­nia Góra, ul: Os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty cenowej.

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA: Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

2. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓWIENIA

1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia/-ń
a) „Kre­dy­ty hipo­tecz­ne od A do Z” – min 32 godzi­ny zega­ro­we 2. Szkolenie/a musi/zą speł­niać nastę­pu­ją­ce wymagania:

1) szkolenie/a odby­wać się będzie/ą w Biu­rze Pro­jek­tu w Jele­niej Górze
2) szkolenie/a odby­wać się będzie/ą w okre­sie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka 2018 (szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram do uzgod­nie­nia mię­dzy stro­na­mi)
3) w szko­le­niu w każ­dej z grup będzie uczest­ni­czy­ło od 1 do 9 osób
4) szko­le­nia orga­ni­zo­wa­ne będą w nastę­pu­ją­cym try­bie: dni robo­cze i/lub w week­en­dy.
5) szko­le­nia muszą zakoń­czyć się egza­mi­nem i wyda­niem certyfikatu,

3. Uczest­ni­ka­mi/-czka­mi szko­leń będą oso­by z roż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści z wyłą­cze­niem głę­bo­kie­go upo­śle­dze­nia inte­lek­tu­al­ne­go — dopusz­cza się moż­li­wość udzia­łu osób z lek­kim stop­niem upo­śle­dze­nia umysłowego.

3. WSPÓL­NY SŁOW­NIK ZAMÓ­WIEŃ (CPV) 80000000–4 – Usłu­gi edu­ka­cyj­ne i szko­le­nio­we 80500000–9 – Usłu­gi szko­le­nio­we 80530000–8 – Usłu­gi szko­le­nio­we zawodowe

4. ZADA­NIA PO STRO­NIE WYKO­NAW­CY Wyko­naw­ca zobo­wią­za­ny jest do:
1. przy­go­to­wa­nia i prze­ka­za­nia Zama­wia­ją­ce­mu „Pro­gra­mu szcze­gó­ło­we­go szko­le­nia” wraz z mate­ria­ła­mi szko­le­nio­wy­mi (w for­mie skryp­tu w for­ma­cie pdf) w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od otrzy­ma­nia od Zama­wia­ją­ce­go „Pro­gra­mu ogól­ne­go szko­le­nia pod­sta­wo­we­go” (pro­gram szcze­gó­ło­wy powsta­je na pod­sta­wie pro­gra­mu ogól­ne­go) oraz do korek­ty „Pro­gra­mu szcze­gó­ło­we­go szko­le­nia” lub mate­ria­łów, o ile Zama­wia­ją­cy zgło­si Wyko­naw­cy taką koniecz­ność (w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia otrzy­ma­nia uwag). Warun­kiem wypła­ty wyna­gro­dze­nia jest ponad­to prze­ka­za­nie Zama­wia­ją­ce­mu sta­ran­nie i popraw­nie uzu­peł­nio­nej oraz peł­nej doku­men­ta­cji doty­czą­cej szko­le­nia obej­mu­ją­cej doku­men­ty powsta­łe w wyni­ku wyko­na­nia przez Wyko­naw­cę obo­wiąz­ków okre­ślo­nych w pkt. 4 zapy­ta­nia
2. przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia z zakre­sów tema­tycz­nych wymie­nio­nych w opi­sie przed­mio­tu zamó­wie­nia
3. wydru­ku i dostar­cze­nia Uczest­ni­ko­m/-czkom szko­le­nia mate­ria­łów szko­le­nio­wych zgod­nych z zaak­cep­to­wa­nym przez Zama­wia­ją­ce­go pro­gra­mem
4. przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia koń­co­we­go spraw­dzia­nu wie­dzy uczest­ni­kó­w/-czek szko­leń w posta­ci egza­mi­nu wyma­ga­ją­ce­go oce­ny
5. przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia popra­wy koń­co­we­go egza­mi­nu wie­dzy dla uczest­ni­kó­w/-czek szko­leń, któ­rzy/-re nie otrzy­ma­ją zali­cze­nia w pierw­szym ter­mi­nie (popra­wa powin­na odbyć się w cią­gu 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia zakoń­cze­nia szko­le­nia; dopusz­cza się for­mę zdal­ną popra­wy)
6. pro­wa­dze­nia oraz sta­ran­ne­go uzu­peł­nia­nia doku­men­ta­cji szko­le­nio­wej dostar­czo­nej przez Zama­wia­ją­ce­go
7. ter­mi­no­we­go roz­li­cze­nia się z prze­pro­wa­dzo­ne­go szko­le­nia
8. odde­le­go­wa­nia oso­by do współ­pra­cy z Zama­wia­ją­cym (z oso­ba­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w reali­za­cję projektu).

5. ZADA­NIA PO STRO­NIE ZAMA­WIA­JĄ­CE­GO Zama­wia­ją­cy zobo­wią­zu­je się do:
1. opra­co­wa­nia i prze­ka­za­nia Wyko­naw­cy for­mu­la­rzy doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia, słu­żą­cych do potwier­dze­nia udzia­łu bene­fi­cjen­tów w szko­le­niu oraz otrzy­ma­niu przez nich wspar­cia w zapla­no­wa­nym ter­mi­nie i zakre­sie
2. zapew­nie­nia zaple­cza szko­le­nio­we­go: np. sali wypo­sa­żo­nej w sprzęt kom­pu­te­ro­wy (w zależ­no­ści od potrzeb)

6. TER­MIN I MIEJ­SCE WYKO­NA­NIA ZAMÓ­WIE­NIA Ter­min szko­le­nia: szko­le­nie będzie reali­zo­wa­ne w okre­sie pomię­dzy 24 wrze­śnia 2018 – 30 paź­dzier­ni­ka 2018 (szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram do uzgod­nie­nia mię­dzy stro­na­mi). Miej­sce wyko­na­nia zamó­wie­nia: Jele­nie Góra – biu­ro Zama­wia­ją­ce­go Zama­wia­ją­cy, w szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, w poro­zu­mie­niu z Wyko­naw­cą, zastrze­ga sobie pra­wo do wydłu­że­nia bądź skró­ce­nia okre­su reali­za­cji Przed­mio­tu zamówienia

7. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy, któ­rzy: a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień; b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamó­wie­nia. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

8. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

9. KRY­TE­RIA OCE­NY OFERT I WYBO­RU WYKO­NAW­CY 

Wagi punk­to­we lub pro­cen­to­we przy­pi­sa­ne do poszcze­gól­nych kry­te­riów oce­ny ofert:
1. Cena brut­to za godzi­nę pra­cy: 80 % Punk­ty za kry­te­rium “cena” zosta­ną obli­czo­ne na pod­sta­wie wzo­ru (ilo­raz): naj­niż­sza cena brut­to ana­li­zo­wa­nych ofert za godzi­nę pra­cy cena brut­to ofer­ty bada­nej za godzi­nę pra­cy
2. Doświad­cze­nie zawo­do­we: 20 % . W pro­ce­sie oce­ny bra­ne będą pod uwa­gę nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: lp kry­te­rium Waga kry­te­rium (%) Maks. Licz­ba (pkt.) 1 Doświad­cze­nie zawo­do­we w zakre­sie pro­wa­dze­nia gru­po­wych szko­leń w obsza­rze tema­tycz­nym zgod­nym z przed­mio­tem zamó­wie­nia, w okre­sie ostat­nich 3 lat (speł­nio­ne 300 godz. – 5 pkt, 200 godz. – 3 pkt, poni­żej 100 godz. – 0 pkt) 5 5 Doświad­cze­nie zawo­do­we w pra­cy z gru­pa­mi obej­mu­ją­cy­mi jedy­nie oso­by nie­peł­no­spraw­ne w okre­sie ostat­nich 3 lat (speł­nio­ne 200 godz. – 15 pkt, 100 godz. – 10 pkt, poni­żej 100 godz. – 0 pkt) 15 15 Maks. suma pkt: 20
Punk­ty za kry­te­rium “doświad­cze­nie zawo­do­we” zosta­ną obli­czo­ne na pod­sta­wie wzo­ru (ilo­raz): Uzy­ska­na licz­ba punk­tów x 20 = licz­ba punk­tów Max licz­ba punk­tów wery­fi­ko­wa­ne będą na pod­sta­wie załą­czo­nych do ofer­ty reko­men­da­cji.
Za naj­ko­rzyst­niej­szą zosta­nie uzna­na ofer­ta, któ­ra uzy­ska naj­wyż­szą licz­bę punk­tów sta­no­wią­cą sumę poda­nych wyżej kry­te­riów, zgod­nie ze wzo­rem: [punk­ty za kry­te­rium „cena”] + [punk­ty za doświad­cze­nie zawo­do­we w zakre­sie pro­wa­dze­nia szko­leń] + [punk­ty za doświad­cze­nie zawo­do­we] Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji danych przed­sta­wio­nych w ofer­cie.
W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

 10. TER­MIN ZWIĄ­ZA­NIA OFER­TĄ Ter­min zwią­za­nia ofer­tą to 30 dni kalen­da­rzo­wych od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

11. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU Anna Daska­la­kis, tel. – 794964456

12. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT Ofer­tę (skan) wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: koordynator@kson.pl. Ofer­ty nale­ży prze­sy­łać w ter­mi­nie do 17.09. 2018 roku do godz. 12.00, w tytu­le pro­szę wpi­sać: „zapy­ta­nie ofer­to­we – szko­le­nia” Ofer­ty, któ­re wpły­ną do Zama­wia­ją­ce­go po wyzna­czo­nym ter­mi­nie skła­da­nia ofert nie będą roz­pa­try­wa­ne. Ofer­ty muszą posia­dać ceny brut­to uwzględ­nia­ją­ce wszyst­kie kosz­ty Wyko­naw­cy-Ofe­ren­ta. Wyło­nie­nie Wyko­naw­cy nastą­pi do dnia 18.07.2018r.

13. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania.

14. UWA­GI KOŃ­CO­WE
1. Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia pod­wy­ko­naw­com.
2. Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji.

15. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołączono:

- załącz­nik nr 1 Wzór: For­mu­larz ofer­ty
- załącz­nik nr 2 Wzór: Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań
- załącz­nik nr 3 Wzór: Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu
- zał. Nr 4 Wykaz doświad­cze­nia zawo­do­we­go z pro­wa­dze­nia szkoleń

13.09.2018 r. Sta­ni­sław Schu­bert, Pre­zes KSON

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.