Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs radio­wy na jingiel

Radio Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ma już swo­je logo, teraz pra­cu­je nad krót­kim jin­glem muzycznym. 

Konkurs na Jingiel

Oczy­wi­ście musi w nim być nazwa radia – „Radio KSON”. Może Pań­stwo mają jakieś cie­ka­we pomy­sły? Jeśli tak, to zapra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez zespół redak­cyj­ny. Autor­skie pro­po­zy­cje nale­ży nagrać i prze­słać w for­ma­cie mp3 na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej – radio@kson.pl, wpi­su­jąc w tema­cie „Kon­kurs na Jin­giel”. Nagra­nie powin­no sta­no­wić wer­sję finalną.

Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać do 30 wrze­śnia 2018 r. Na zwy­cięz­cę cze­ka atrak­cyj­na nagro­da! Szcze­gó­ły na stro­nie www.radiokson.pl.

Zapra­sza­my do udzia­łu w konkursie!