Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Amba­sa­do­rzy Ludzie Otwar­tych Serc

Tak było w 2017 r. KSONaliaOd czte­rech lat Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych sta­ra się dostrze­gać i wyróż­niać oso­by, orga­ni­za­cje i insty­tu­cje, któ­re w szcze­gól­ny spo­sób zasłu­ży­ły się poprzez bez­in­te­re­sow­ną pomoc ludziom potrzebującym. 

W tym celu powo­ła­no kapi­tu­łę Amba­sa­do­rów Ludzi Otwar­tych Serc, któ­ra przy­zna­je ten tytuł oso­bom indy­wi­du­al­nym, przed­się­bior­com i orga­ni­za­cjom za szcze­gól­ne dzia­ła­nia na rzecz śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. Do 2017 roku kapi­tu­ła wyróż­ni­ła 20 lau­re­atów, któ­rzy za swo­je zasłu­gi uho­no­ro­wa­ni zosta­li spe­cjal­ną pla­kiet­ką i sta­tu­et­ką krysz­ta­ło­we­go dzwonka.

W paź­dzier­ni­ku tego roku, pod­czas Bie­sia­dy Inte­gra­cyj­nej orga­ni­zo­wa­nej w ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Star­szych i Nie­peł­no­spraw­nych wrę­czo­ne zosta­ną trzy kolej­ne tytu­ły ambasadorów.

O przy­zna­niu tego tytu­łu decy­do­wać będzie kapi­tu­ła zło­żo­na mię­dzy inny­mi z dotych­cza­so­wych lau­re­atów. Zwra­ca­my się z proś­bą do wszyst­kich, któ­rzy dostrze­ga­ją w swo­im śro­do­wi­sku oso­by, insty­tu­cje i orga­ni­za­cje, któ­re ich zda­niem zasłu­gu­ją na to wyróż­nie­nie. Pro­si­my o zgło­sze­nie tych kan­dy­da­tur w for­mie pisem­nej na adres e‑mail: biuro@kson.pl do 15 wrze­śnia br. W tre­ści wia­do­mo­ści pro­si­my podać krót­kie uza­sad­nie­nie zasług.

Kapi­tu­ła zbie­rze się w dniu 15 wrze­śnia br., a pod­su­mo­wa­nie i wrę­cze­nie tytu­łów odbę­dzie się 4 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w cza­sie trwa­nia Tygo­dnia Osób Star­szych i Nie­peł­no­spraw­nych — Kso­na­lia 2018. 

Kso­na­lia zaczy­na­my od 2 paź­dzier­ni­ka br. Obcho­dzi­my wyda­nie 100-go już nume­ru gaze­ty “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”.Warto przy­po­mnieć w tym miej­scu, że gaze­ta ta ma swo­ją 9 let­nią tra­dy­cję, jest cza­so­pi­smem ogól­no­pol­skim dofi­nan­so­wa­nym ze środ­ków PFRON i kol­por­to­wa­na jest bez­płat­nie m.in. przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, nie­któ­re para­fie, pla­ców­ki służ­by zdro­wia, apte­ki, samo­rzą­dy, na tere­nie całe­go kra­ju. Auto­ra­mi tek­stów są oso­by nie­peł­no­spraw­ne. W dniu

3 paź­dzier­ni­ka odby­wać się będą w ogro­dzie KSON gry i zaba­wy z nagro­da­mi, przy muzy­ce, a tak­że jak zwy­kle przy “zdro­wym” gril­lu. Zwień­cze­niem Kso­na­liów będzie tra­dy­cyj­na bie­sia­da w dniu 4 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Cieplice.