Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BWA zapra­sza we wrześniu

wystawa przystań12 wrze­śnia (śro­da), godz. 18.00 Poza erę infor­ma­cji. Algo­ryt­my, życie codzien­ne i sztu­ka. Spo­tka­nie z prof. Miro­sła­wem Fili­cia­kiem. Biu­ro Wystaw Artystycznych

Algo­ryt­my i nowe tech­no­lo­gie są ze sobą nie­ro­ze­rwal­nie sple­cio­ne – bez zbio­rów zasad umoż­li­wia­ją­cych obli­cza­nie para­me­trów maszyn nie­moż­li­wa była­by rewo­lu­cja prze­my­sło­wa. Dziś rola algo­ryt­mów wciąż jest istot­na, to one poma­ga­ją nam radzić sobie z infor­ma­cyj­nym nad­mia­rem. Za to wspar­cie sło­no jed­nak pła­ci­my. Spo­tka­nie poświę­co­ne będzie temu, jak zespół zja­wisk z pogra­ni­cza tech­no­lo­gii i prak­tyk spo­łecz­nych wpły­wa na tok­sycz­ne prze­kształ­ce­nia sfe­ry publicznej.

Będzie­my zasta­na­wiać się, jak wyra­fi­no­wa­ną tech­no­lo­gię uczy­nić bar­dziej trans­pa­rent­ną, zro­zu­mia­łą dla nas wszyst­kich, a tak­że jak dys­ku­sję o algo­ryt­mach prze­nieść z eks­perc­kiej niszy do roz­mo­wy o poli­ty­ce i war­to­ściach. Ze świa­do­mo­ścią, że spraw­czość kom­pu­te­ro­we­go kodu zacie­ra dziś gra­ni­ce mię­dzy teo­rią i prak­ty­ką, pro­wa­dząc nas w kie­run­ku poszu­ki­wa­nia nowych narzę­dzi kry­ty­ki – tak­że arty­stycz­nej. Miro­sław Fili­ciak – medio­znaw­ca, Dzie­kan Wydzia­łu Nauk Huma­ni­stycz­nych i Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu SWPS w War­sza­wie. Zaj­mu­je się prak­ty­ka­mi medial­ny­mi i ich rela­cja­mi z życiem spo­łecz­nym. Bada inter­net, gry kom­pu­te­ro­we, prze­mia­ny tele­wi­zji oraz nie­for­mal­ny obieg tre­ści. Kie­ro­wał licz­ny­mi pro­jek­ta­mi badaw­czy­mi, taki­mi jak „Mło­dzi i media” , „Taj­ni kul­tu­ral­ni” czy „Obie­gi kul­tu­ry”. Autor ksią­żek: „Wir­tu­al­ny plac zabaw. Gry sie­cio­we i prze­mia­ny kul­tu­ry współ­cze­snej” (2006), „Media, wer­sja beta” (2014) oraz – wspól­nie z Alkiem Tar­kow­skim – „Dwa zero. Alfa­bet nowej kul­tu­ry i inne tek­sty” (2015).

Pro­wa­dze­nie: Michał Guz.

Spo­tka­nie w ramach pro­jek­tu „Przy­stań dla sztu­ki” reali­zo­wa­ne­go przez Przy­stań Twór­czą Cie­plic­kie Cen­trum Kul­tu­ry we współ­pra­cy z Biu­rem Wystaw Arty­stycz­nych i Osie­dlo­wym Domem Kul­tu­ry. Kura­tor: Piotr Machła­jew­ski. Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kutu­ry oraz ze środ­ków Mia­sta Jele­nia Góra. Patro­nat medial­ny: Jelon­ka, Format.