Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Apel do pre­mier Beaty Szydło

ObywateleDlaDemokracjiDro­dzy uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki akcji,
Jeśli chce­cie oka­zać soli­dar­ność z naszy­mi kole­żan­ka­mi i kole­ga­mi, któ­rzy sta­li się obiek­tem nie­na­wist­nych ata­ków, pod­pisz­cie apel do  pre­mier Beaty Szy­dło, w któ­rym zwra­ca­my się o pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych dzia­łań w ich obro­nie. Nie zosta­wiaj­my ich samych. Postaw­my wspól­nie tamę nie­na­wi­ści i agre­sji. Pod­pi­sy pod ape­lem WYŁĄCZ­NIE orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zbie­ra­my do wtor­ku, 8 mar­ca do godz.15.00 za pośred­nic­twem stro­ny  bit.ly/1QpAbDw

W cią­gu ostat­nich tygo­dni kil­ka­krot­nie doszło do aktów fizycz­nej i słow­nej agre­sji wobec cudzo­ziem­ców, osób o innym kolo­rze skó­ry, a  tak­że wobec dzia­ła­czy i dzia­ła­czek orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych pro­mu­ją­cych war­to­ści spo­łe­czeń­stwa otwar­te­go. Obiek­tem nie­na­wist­nych ata­ków sta­ły się Lamb­da War­sza­wa, Kam­pa­nia Prze­ciw Homo­fo­bii, Fun­da­cja KLAM­RA, ini­cja­ty­wa Hejt­stop, Amne­sty Inter­na­tio­nal Warszawa.

Gwał­tow­nie postę­pu­je eska­la­cja agre­sji. Od obelg, szka­lo­wa­nia, gróźb karal­nych i nawo­ły­wań do prze­mo­cy napast­ni­cy prze­cho­dzą do czy­nów. Docho­dzi do napa­ści na sie­dzi­by orga­ni­za­cji, pró­by wtar­gnię­cia do biur, nisz­cze­nia mienia.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds