Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z życia par­la­men­tu europejskiego

Dziś o trak­ta­cie z Mar­ra­ke­szu — czy­li uła­twie­nie dostę­pu do kul­tu­ry i sztu­ki dla inwa­li­dów wzroku. 

W ślad za licz­ny­mi pety­cja­mi Euro­par­la­ment wezwał dzi­siaj (3.02.2016) pań­stwa człon­kow­skie do raty­fi­ka­cji Trak­ta­tu z Mar­ra­ke­szu. O co w nim chodzi?

Trak­tat z Mar­ra­ke­szu został przy­ję­ty 28 czerw­ca 2013 r. pod­czas Kon­fe­ren­cji Dyplo­ma­tycz­nej Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej (WIPO). Jego celem było usta­no­wie­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go stan­dar­du korzy­sta­nia przez oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce z utwo­rów prze­zna­czo­nych do dru­ku oraz obję­tych ochro­ną praw­ną. W Euro­pie jest 2 550 000 osób nie­wi­do­mych i 23 800 000 sła­bo­wi­dzą­cych, to ponad 26 milio­nów zain­te­re­so­wa­nych tymi zmia­na­mi oby­wa­te­li. Pomi­mo tego, pań­stwa człon­kow­skie UE ocią­ga­ją się z raty­fi­ka­cją trak­ta­tu, a na pozio­mie Rady sie­dem kra­jów wręcz utrud­nia ten proces.

W wie­lu pań­stwach, w tym w Pol­sce, ist­nie­je już pra­wo prze­wi­du­ją­ce uła­twio­ny dostęp do twór­czo­ści nie­wi­do­mym i nie­do­wi­dzą­cym (w dosto­so­wa­nych do ich wyma­gań for­ma­tach), ale obej­mu­je on obec­nie zale­d­wie 5% publi­ka­cji w kra­jach roz­wi­nię­tych i mniej niż 1% w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się.

UE i jej pań­stwa człon­kow­skie pod­pi­sa­ły Trak­tat z Mar­ra­ke­szu w kwiet­niu 2014 roku i tym samym zobo­wią­za­ły się do jego raty­fi­ka­cji. Ponad­to, art. 24 i 30 Kon­wen­cji ONZ pod­kre­śla pra­wo osób nie­peł­no­spraw­nych do edu­ka­cji, bez dys­kry­mi­na­cji i na zasa­dach rów­nych szans, przy jed­no­cze­snym zapew­nie­niu, że prze­pi­sy pra­wa autor­skie­go nie będą sta­no­wić nie­uza­sad­nio­nej barie­ry w dostę­pie do dóbr kul­tu­ral­nych. Dzi­siej­sze gło­so­wa­nie jest wezwa­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go do bez­zwłocz­nej raty­fi­ka­cji Trak­ta­tu przez wszyst­kie pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej oraz do szyb­kie­go wej­ścia w życie zawar­tych w nim przepisów.

Kto pod­pi­sał i raty­fi­ko­wał Trak­tat z Mar­ra­ke­szu moż­na spraw­dzić : www.wipo.int

Z pozdro­wie­nia­mi z Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go
Lidia Gerin­ger de Oedenberg

 

Arty­kuł ze stro­ny: http://lgeringer.natemat.pl/170365,26-milionow-obywateli-ue-czeka-na-ratyfikacje-traktatu-z-marrakeszu

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds