Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Miło­ści trze­ba się uczyć

Po raz 27 w dniach od 29 do 31 maja w Cie­pli­cach Ślą­skich zor­ga­ni­zo­wa­no Rodzin­ne Świę­to Mat­ki. Pro­gram obej­mo­wał 3 dni atrak­cyj­nych wyda­rzeń, mię­dzy inny­mi występ zna­ne­go bar­da obda­rzo­ne­go wyjąt­ko­wym gło­sem — Macie­ja Wró­blew­skie­go, cie­pli­czan­ki, sopra­nist­ki Anny Patrys, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła utwo­ry z cyklu „Miłość jest u stóp Mat­ki”, występ orkie­stry repre­zen­ta­cyj­nej z mia­sta i gmi­ny Olszy­na pod batu­tą Andrze­ja Droz­do­wi­cza. Grom­ki­mi bra­wa­mi publicz­ność nagro­dzi­ła reci­tal nie­wi­do­mej pio­sen­kar­ki Rena­ty Galik z Wlenia.

Ducho­wym prze­wod­ni­kiem tego­rocz­ne­go Świę­ta Mat­ki, któ­re zgro­ma­dzi­ło ponad 3 tysią­ce cie­pli­czan, para­fian i gości był ordy­na­riusz die­ce­zji świd­nic­kiej ks. Bp Igna­cy Dec, a hono­ro­wy­mi gość­mi byli pro­fe­so­ro­wie: Krzysz­tof Zanus­si oraz Woj­ciech Wit­kie­wicz i aktor­ka teatru im. W. Szek­spi­ra z Wał­brzy­cha Danu­ta Goł­don – Legler.  Na pla­cu kościel­nym przy­go­to­wa­no sze­reg atrak­cji dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz doro­słych. Pięk­na, sło­necz­na pogo­da i mistrzow­skie pro­wa­dze­nie imprez Świę­ta Mat­ki przez Olgier­da Poniź­ni­ka bur­mi­strza Gry­fo­wa Ślą­skie­go, pozo­sta­wi­ły trwa­łą wspa­nia­ła pamięć u wszyst­kich uczest­ni­ków tego wyda­rze­nia. Zadba­no o posi­łek a cało­ści towa­rzy­szył ład i porzą­dek nad któ­rym dys­kret­nie czu­wa­li Organizatorzy.

Tego­rocz­ne Świę­to przy­go­to­wy­wa­ne był przez licz­na gru­pę wolon­ta­riu­szy ze sto­wa­rzy­sze­nia Świę­to Mat­ki pod pre­ze­su­rą Zbi­gnie­wa Ładziń­skie­go. Nad cało­ścią czu­wał jak zwy­kle ks. pra­łat dr Józef Stec pro­boszcz para­fii pod wezwa­niemMat­ki Bożej Miło­sier­dzia w Jele­niej Górze — Cie­pli­cach. War­to przy­po­mnieć, że w czerw­cu mija 30 lat jak mło­dy absol­went semi­na­rium ks. Józef Stec przy­był do Cie­plic z Wro­cła­wia i roz­po­czął budo­wę kościo­ła wokół któ­re­go zlo­ka­li­zo­wa­no sze­reg ogól­no­do­stęp­nych pomiesz­czeń i sal kate­che­tycz­nych. Do nie­daw­na funk­cjo­no­wa­ło w nich Kole­gium Teo­lo­gicz­ne przy­go­to­wu­ją­ce przy­szłych kate­che­tów a obec­nie znaj­du­je się tam Publicz­ne Gim­na­zjum Katolickie.

Kom­pleks zabu­do­wań pięk­nie wpi­su­je się w pano­ra­mę Kar­ko­no­szy, a para­fia pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia sta­ła się dyna­micz­nym ośrod­kiem kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej pod­kre­śla­ją­cym zna­cze­nie miło­ści mał­żeń­skiej i rodzin­nej. Dla­te­go przez wszyst­kie dni tego­rocz­ne­go Świę­ta Mat­ki prze­wi­ja­ła się myśl świę­te­go Jana Paw­ła II „Rodzi­na nadzie­ją jutra”.

Do zoba­cze­nia za rok.

IMGP0002

IMGP0005

IMGP0038

IMGP0021

IMGP0026

IMGP0049