Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy blog Poseł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg zaty­tu­ło­wa­ny Śród­ziem­no­mor­ska dro­ga śmierci

Sza­now­ni Pań­stwo, prze­ka­zu­ję infor­ma­cję o uka­za­niu się nowe­go blo­ga Poseł Lidii  Gerin­ger de Oeden­berg zaty­tu­ło­wa­ne­go ŚRÓD­ZIEM­NO­MOR­SKA DRO­GA ŚMIER­CI NA POCZĄT­KU LUTE­GO BR. ŚRÓD­ZIEM­NO­MOR­SKI CMEN­TARZ POWIĘK­SZYŁ SIĘ O TRZY­STU DESPE­RA­TÓW, POSZU­KU­JĄ­CYCH LEP­SZE­GO ŻYCIA W BOGA­TEJ EURO­PIE. ZWŁO­KI TOPIEL­CÓW MORZE WYRZU­CA­ŁO NA BRZEG LAM­PE­DU­SY JESZ­CZE TYDZIEŃ PO TRA­GE­DII. W 2014 R. W PODOB­NYCH DESPE­RAC­KICH REJ­SACH ZGI­NĘ­ŁO OK. 3500 OSÓB. PRZE­MYT­NI­CY NIE DBA­JĄ O TO CZY ICH „PASA­ŻE­RO­WIE” DOTRĄ DO CELU. NIE­LE­GAL­NE REJ­SY STA­ŁY SIĘ TAK­ŻE KANA­ŁEM PRZE­RZU­TO­WYM DLA… DŻI­HA­DY­STÓW Z „EURO­PEJ­SKĄ MISJĄ”. 

Cały tekst dostęp­ny jest m.in. na plat­for­mie natemat.pl pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:
http://lgeringer.natemat.pl/134867,srodziemnomorska-droga-smierci