Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CZY­NIE­NIE DOBRA MOTO­REM MOICH DZIAŁAŃ

Pani Bar­ba­ra Cie­cha­no­wicz jest Prze­wod­ni­czą­cą Pol­skie­go Koła Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Woj­cie­szo­wie i miesz­kan­ka Woj­cie­szo­wa od dzieciństwa.

Woj­cie­szów to małe mia­stecz­ko wci­śnię­te w doli­nie Rze­ki Kacza­wy. Poło­żo­nej tuż przy tra­sie z Jele­niej Góry do Bol­ko­wa. Woj­cie­szów liczy ok. 4 000 tys. Miesz­kań­ców. Kie­dyś pręż­ny Ośro­dek prze­my­słu Wapien­ni­cze­go, dziś wiel­kim tra­dy­cjom, towa­rzy­szy tak cha­rak­te­ry­stycz­na jak dla podob­nych miej­sco­wo­ści wal­ka o przetrwanie.

Moja dzia­łal­ność od mło­dych lat cały czas zwią­za­na była z aktyw­no­ścią — mówi Pani Bar­ba­ra. Na począt­ku dzia­ła­łam w har­cer­stwie, wystę­po­wa­łam w zespo­le „Sto­krot­ki”. Potem moja pra­ca zawo­do­wa zwią­za­na była z Zakła­da­mi Wapien­ni­czy­mi, współ­pra­co­wa­łam rów­nież z ZUS z racji sta­no­wi­ska pra­cy i z Spół­dziel­czo­ścią Gminną.

Pra­ca zawo­do­wa nauczy­ła mnie kon­tak­tu z ludź­mi, oraz wraż­li­wo­ści na ich problemy.

Po przej­ściu na eme­ry­tu­rę moje życie wypeł­ni­ła dzia­łal­ność spo­łecz­na. Od 2007 roku jestem Prze­wod­ni­czą­cą Pol­skie­go Koła Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Woj­cie­szo­wie. Koło liczy 70 człon­ków, ale nasza dzia­łal­ność obej­mu­je wszyst­kich star­szych i nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców oko­li­cy a sta­ły­mi punk­ta­mi dzia­łal­no­ści są spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne, spo­tka­nia nowo­rocz­ne, dni senio­ra, dzień bab­ci i dziad­ka, dzień kobiet. Wła­dze Gmi­ny doce­nia­jąc naszą dzia­łal­ność prze­ka­za­ły nam pięk­ny, nowo­cze­sny lokal, nowo ume­blo­wa­ny w cen­trum Mia­sta bez barier.

Duża wagę przy­wią­zu­ję do poma­ga­nia oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, głów­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży. Orga­ni­zu­jąc doradz­two praw­ne m.in. w zakre­sie rent, eme­ry­tur i reha­bi­li­ta­cji. Inter­we­niu­ję w spra­wach nie­ko­rzyst­nych roz­strzy­gnięć admi­ni­stra­cyj­nych, naj­czę­ściej sku­tecz­nie. Myślę że w cza­sie swo­jej kil­ku let­niej dzia­łal­no­ści pomo­głam wie­lu ludziom roz­wią­zać pro­ble­my w ich prze­ko­na­niu nierozwiązywalne.

Obec­nie skon­cen­tro­wa­łam się na pomo­cy dla Kai. To 14-let­nia nie­peł­no­spraw­na uczen­ni­ca gim­na­zjum, któ­ra mimo cho­ro­by ma podob­ną do mojej pasję życia. Wspie­ram ją i jej wspa­nia­łą rodzi­nę, dzię­ki tej pomo­cy Kaja może roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści lite­rac­kie, tanecz­ne, pla­stycz­ne. Dziew­czy­nę inte­re­su­ją rów­nież kra­je egzo­tycz­ne w związ­ku z tym zbie­ra mate­ria­ły zwią­za­ne z tymi krajami.

Przy współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych prze­ka­za­li­śmy jej lap­to­pa, któ­ry na pew­no wzbo­ga­ci jej moż­li­wo­ści – mówi p. Barbara.

Oczy­wi­ście mam też swo­ją inną pasję. Jest to śpiew, taniec i muzy­ka. Od listo­pa­da 2010 r. pro­wa­dzę i wystę­pu­je w zespo­le Woj­cie­szo­wian­ki w skład zespo­łu wcho­dzi 12 osób, w czym 8 pań i 4 panów. W zespo­le wystę­pu­je rów­nież mój mąż Wal­de­mar, któ­ry gra na bęb­nie. W latach 2010–2013 kie­row­ni­kiem muzycz­nym Zespo­łu był p. Zdzi­sław Wyro­stek, tata Mar­ci­na Wyrost­ka, z któ­rym wspól­nie wypra­co­wa­li­śmy pierw­sze sukcesy.

Nie spo­sób nie dzię­ko­wać bur­mi­strzo­wi Mia­sta za opie­kę i pomoc od dofi­nan­so­wa­nia wyjaz­dów zwią­za­nych z kon­cer­ta­mi i po stro­je regio­nal­ne dla Zespołu.

Śpie­wa­jąc od ponad trzy­dzie­stu lat miesz­kań­com Dol­ne­go Ślą­ska i nie tyl­ko zali­czy­li­śmy parę sukcesów:

  • W 2011 roku zaję­cie 1 miej­sca w Prze­glą­dzie Zespo­łów Ludo­wych i Śpie­wa­czych w Mysłakowicach,
  • Wyróż­nie­nie dla zespo­łu i zapro­sze­nie na Jasną Górę na występ z oka­zji „OGÓL­NO­POL­SKIEJ PIEL­GRZYM­KI KUP­CÓW POLSKICH”,
  • W 2013 roku Zespól brał udział w jesien­nej edy­cji Radia Wro­cław zaj­mu­jąc II miejsce,
  • 4 lute­go 2014r. Byli­śmy w sej­mie RP jako opra­wa regio­nal­na dla eks­po­zy­cji i wysta­wy „Góry Izerskie”,
  • Uczest­nic­two w Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Folk­lo­ru w Strzegomiu,
  • Uczest­nic­two w Festi­wa­lu Pie­śni Kre­so­wej w Jele­niej Górze,
  • 7 wrze­śnia 2014 r Zespół został zapro­szo­ny do udzia­łu w VII FESTI­WA­LU TRA­DY­CJI DOL­NE­GO ŚLĄ­SKA do Ope­ry Wrocławskiej.
  • 4 grud­nia 2014r. Zespół Woj­cie­szo­wian­ki wyśpie­wał Pieśń do Św. Bar­ba­ry Patron­ki gór­ni­ków i skal­ni­ków wyrzeź­bio­nej z woj­cie­szow­skie­go kamie­nia na pozio­mie 540 m n.p.m. na Górze Połom przy wspól­nej modli­twie z zarzą­dem i zało­gą Zakła­du Wapienniczego.
  • Uczest­ni­cze­nie w Mię­dzy­na­ro­do­wych Festi­wa­lach w cze­skich mia­stach part­ner­skich Rokyt­ni­ce i Hostin­ne i wie­lu innych.

Zespół „Woj­cie­szo­wian­ki” z Woj­cie­szo­wa to jeden z naj­star­szych zespo­łów ludo­wych na Dol­nym Ślą­sku. Zespół two­rzą ludzie z pasją tro­ski do folk­lo­ru i regio­na­li­zmu oraz do pie­lę­gno­wa­nia i pro­mo­wa­nia nasze­go mia­sta Woj­cie­szo­wa i Dol­ne­go Śląska.

Pani Bar­ba­ra jest bar­dzo roz­po­zna­wal­ną oso­bą w swo­im mie­ście i dla­te­go Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych dzia­ła­jąc za jej zgo­dą i w poro­zu­mie­niu z Bur­mi­strzem Mia­sta zamie­rza jej powie­rzyć funk­cje peł­no­moc­ni­ka Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Wojcieszowie.

Bar­ba­ra Ciechanowicz

                        

Koło Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Woj­cie­szo­wie dzia­ła pod adre­sem ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 105 (Budy­nek MOPS) W każ­dy wto­rek godz. 15 Kon­tak­to­wać się moż­na pod nume­rem: 757512381 i kom. 695725874.