Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Moc ser­ca i życz­li­wo­ści na wigi­lii w KSON

Zdro­wia oraz otwar­to­ści na dru­gie­go czło­wie­ka życzy­li sobie uczest­ni­cy 14. Spo­tka­nia Opłat­ko­we­go w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Ok. 50 osób współ­pra­cu­ją­cych z KSON-em oraz dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych zło­ży­ło sobie życze­nia i podzie­li­ło się opłatkiem.

Dzie­ci z zaprzy­jaź­nio­ne­go Przed­szko­la nr 14 w Jele­niej Górze zapre­zen­to­wa­ły jaseł­ka. Kape­lan Sej­mi­ku ks. Krzysz­tof Kowal­czyk oraz dyrek­tor Cari­ta­su Die­ce­zji Legnic­kiej ks. pra­łat Cze­sław Wło­dar­czyk mówi­li o rodzi­nie, któ­ra jest pod­sta­wą szczę­ścia na Zie­mi i w Kró­le­stwie Niebieskim.

Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON‑u zło­żył wszyst­kim ser­decz­ne życze­nia. — Ponie­waż pre­zy­dent USA Barack Oba­ma pojed­nał się z Rau­lem Castro, bra­tem Fide­la, dzię­ki cze­mu świa­teł­ko poko­ju prze­mie­rzy­ło oce­an, rów­nież my w Jele­niej Górze życzy­my wszyst­kim poko­ju, zdro­wia i szczę­śli­we­go 2015 roku. Ten, kto w cza­sie orki oglą­da się za sie­bie nie docho­dzi do Kró­le­stwa Nie­bie­skie­go. Inten­cją naszych spo­tkań jest bycie razem i cie­sze­nie się z każ­dej chwi­li, któ­re są tak ulot­ne – pod­kre­ślał Sta­ni­sław Schubert.

W spo­tka­niu wzię­ły oczy­wi­ście udział oso­by nie­peł­no­spraw­ne. – Sobie życzył­bym zdro­wia. Chciał­bym też, by w naszym mie­ście urzę­dy i jed­nost­ki kul­tu­ry bar­dziej otwo­rzy­ły się na oso­by nie­do­sły­szą­ce oraz głu­che i szko­li­ły pra­cow­ni­ków z języ­ka migo­we­go – mówił Bar­tło­miej Zagro­bel­ny ze Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo „Przy­ja­cie­le”.

- Pra­gnę, by w kolej­nym roku powsta­ło w Jele­niej Górze wię­cej miejsc pra­cy dla ludzi mło­dych oraz – w zakła­dach pra­cy chro­nio­nej — dla nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie. By rad­ni zaj­mo­wa­li się bar­dziej spra­wa­mi ludzi nie­peł­no­spraw­nych i bied­nych, a miesz­kań­cy oka­zy­wa­li im wię­cej życz­li­wo­ści — pod­kre­śla­ła Bar­ba­ra Zagro­bel­na, pre­zes SONIiR „Przy­ja­cie­le”.

Spo­tka­nie opłat­ko­we zosta­ło wspar­te przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Uczest­ni­czy­ło w nim wie­lu ofi­cje­li, rad­ni, przed­sta­wi­cie­le pre­zy­den­ta mia­sta a tak­że pre­ze­si klu­bów rota­riań­skich z Jele­niej Góry i Czech.

Tekst i fot. Aga Dutkowska

{AG}galeria22{/AG}