Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe zasa­dy oraz wzór zaświad­cze­nia w spra­wie zakre­su infor­ma­cji przed­sta­wia­nych przez pod­miot ubie­ga­ją­cy się o pomoc de mini mis.

Codzien­no­ścią Zakła­dów Pra­cy Chro­nio­nej, jak rów­nież pozo­sta­łych przed­się­bior­ców jest wystę­po­wa­nie o zaświad­cze­nie o udzie­lo­nej pomo­cy de mininimis .

Z dniem 15.11.2014 wpro­wa­dzo­no zmia­ny do Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 29 mar­ca 2010 r.w spra­wie zakre­su infor­ma­cji przed­sta­wia­nych przez pod­miot ubie­ga­ją­cy się o pomoc de mini mis. Wpro­wa­dzo­no nowy for­mu­larz, któ­ry zawie­ra zmia­ny w zakre­sie powią­za­nia wnio­sko­daw­cy z inny­mi przed­się­bior­ca­mi oraz przed­sta­wie­nie przez wnio­sko­daw­cę infor­ma­cji o łącze­niu, prze­ję­ciu lub powsta­niu w wyni­ku pro­wa­dzo­ne­go przedsiębiorstwa.

Istot­ną róż­ni­cą jest zmia­na doty­czą­ca infor­ma­cji o sytu­acji eko­no­micz­nej przedsiębiorcy.

Wnio­sko­daw­ca przed­sta­wia pod­mio­to­wi udzie­la­ją­ce­mu pomo­cy infor­ma­cje doty­czą­ce: sytu­acji eko­no­micz­nej wnio­sko­daw­cy, w tym spra­woz­da­nia finan­so­we za okres 3 ostat­nich lat obro­to­wych spo­rzą­dza­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi o rachun­ko­wo­ści — w przy­pad­ku pomo­cy de mini­mis udzie­la­nej na warun­kach okre­ślo­nych w roz­po­rzą­dze­niu Komi­sji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud­nia 2013 r. w spra­wie sto­so­wa­nia art. 107 i 108 Trak­ta­tu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Euro­pej­skiej do pomo­cy de mini­mis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, jeże­li do usta­le­nia war­to­ści pomo­cy de mini­mis koniecz­ne jest usta­le­nie sto­py refe­ren­cyj­nej mają­cej zasto­so­wa­nie do wnio­sko­daw­cy, lub okre­ślo­nych w  roz­po­rzą­dze­niu Komi­sji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie sto­so­wa­nia art. 107 i 108 Trak­ta­tu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Euro­pej­skiej do pomo­cy de mini­mis przy­zna­wa­nej przed­się­bior­stwom wyko­nu­ją­cym usłu­gi świad­czo­ne w ogól­nym inte­re­sie gospo­dar­czym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8).

Od 1 lip­ca 2014 limit udzie­lo­nej pomo­cy de mini­mis wyno­si 200.000 euro dla jed­ne­go przed­się­bior­stwa w okre­sie trzech lat.

Syl­wia Grze­bień. Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL. Cieszyn.