Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe środ­ki dla pra­co­daw­ców od Sta­ro­sty po 01.01.2015

Pra­co­daw­ca, któ­ry przez okres co naj­mniej 36 mie­się­cy zatrud­ni oso­by nie­peł­no­spraw­ne speł­nia­ją­ce warun­ki okre­ślo­ne w ust. 2, może otrzy­mać, na wnio­sek, ze środ­ków PFRON zwrot kosztów:

  • adap­ta­cji pomiesz­czeń zakła­du pra­cy do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, w szcze­gól­no­ści ponie­sio­nych w związ­ku z przy­sto­so­wa­niem two­rzo­nych lub ist­nie­ją­cych sta­no­wisk pra­cy dla tych osób, sto­sow­nie do potrzeb wyni­ka­ją­cych z ich niepełnosprawności;
  • adap­ta­cji lub naby­cia urzą­dzeń uła­twia­ją­cych oso­bie nie­peł­no­spraw­nej wyko­ny­wa­nie pra­cy lub funk­cjo­no­wa­nie w zakła­dzie pra­cy; zaku­pu i auto­ry­za­cji opro­gra­mo­wa­nia na uży­tek pra­cow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych oraz urzą­dzeń tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­ją­cych lub przy­sto­so­wa­nych do potrzeb wyni­ka­ją­cych z ich niepełnosprawności;

Zwrot tych kosz­tów, doty­czy wyłącz­nie dodat­ko­wych kosz­tów pra­co­daw­cy wyni­ka­ją­cych z zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy byli bez­ro­bot­ni lub poszu­ku­ją­cych pra­cy i nie­po­zo­sta­ją­cych w zatrud­nie­niu a zosta­li skie­ro­wa­nych do pra­cy przez powia­to­wy urząd pracy

lub pozo­sta­wa­li w zatrud­nie­niu u pra­co­daw­cy wystę­pu­ją­ce­go o zwrot kosz­tów, jeże­li nie­peł­no­spraw­ność tych osób powsta­ła w okre­sie zatrud­nie­nia u tego pra­co­daw­cy, z wyjąt­kiem przy­pad­ków, gdy przy­czy­ną powsta­nia nie­peł­no­spraw­no­ści było zawi­nio­ne przez pra­co­daw­cę lub przez pra­cow­ni­ka naru­sze­nie prze­pi­sów, w tym prze­pi­sów pra­wa pracy.

 Zwrot kosz­tów nie może prze­kra­czać dwu­dzie­sto­krot­ne­go prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia za każ­de przy­sto­so­wa­ne sta­no­wi­sko pra­cy oso­by niepełnosprawnej.

 Zwro­tu kosz­tów doko­nu­je sta­ro­sta na warun­kach i w wyso­ko­ści okre­ślo­nych umo­wą zawar­tą z pra­co­daw­cą, z tym że: zwro­to­wi nie pod­le­ga­ją kosz­ty, ponie­sio­ne przez pra­co­daw­cę przed dniem pod­pi­sa­nia umo­wy, a kwo­ta zwro­tu kosz­tów ponie­sio­nych w związ­ku z roz­po­zna­niem potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych nie może prze­kra­czać 15 % kosz­tów zwią­za­nych z przy­sto­so­wa­niem two­rzo­nych lub ist­nie­ją­cych sta­no­wisk pra­cy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Syl­wia Grze­bień. Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL. Cieszyn.