Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wybra­li­śmy samo­rzą­dow­ców — sza­nuj­my zwy­cięz­ców i pokonanych

Sza­now­ni Pań­stwo, Kole­żan­ki i Koledzy,

30 listo­pa­da jele­nio­gó­rza­nie roz­strzy­gnę­li, w demo­kra­tycz­nych wybo­rach, kto obej­mie sta­no­wi­sko Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry. Więk­szość wybor­ców opo­wie­dzia­ła się za panem Mar­ci­nem Zawi­łą. W pierw­szej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich 16 listo­pa­da o tę zaszczyt­ną funk­cję ubie­ga­ło się aż dzie­wię­ciu kan­dy­da­tów. Jele­nio­gó­rza­nie naj­więk­szym zaufa­niem obda­rzy­li wte­dy dwóch spo­śród nich — panów Mar­ka Obrę­bal­skie­go i Mar­ci­na Zawi­łę. Pozo­sta­li kan­dy­da­ci, mimo, że poko­na­ni, to jed­nak z god­no­ścią przy­ję­li swą poraż­kę i usza­no­wa­li wolę więk­szo­ści. Wolę tę usza­no­wa­li tak­że, co nie­zwy­kle istot­ne, ich sym­pa­ty­cy. Taka posta­wa świad­czy o mądro­ści i sza­cun­ku do demokracji.

Kam­pa­nia wybor­cza, poprze­dza­ją­ca dru­gą turę wybo­rów na funk­cję Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry dzie­li­ła jele­nio­gó­rzan na zwo­len­ni­ków i anta­go­ni­stów obu kan­dy­da­tów. Ujaw­nia­ją­ce się podzia­ły bywa­ły bar­dzo głę­bo­kie. Emo­cje nader czę­sto góro­wa­ły nad umia­rem. Zatra­ca­no się cza­sem, nie­ste­ty, w fer­wo­rze wal­ki, zapo­mi­na­jąc o tym, że i tak wszyst­kim nam przyj­dzie żyć obok sie­bie i, być może, współ­pra­co­wać ze sobą, począw­szy od 1 grud­nia, czy­li po osta­tecz­nym roz­strzy­gnię­ciu, któ­re­go doko­na­ją wybor­cy. Posta­wi­li oni, w prze­wa­ża­ją­cej  mie­rze, na pana Mar­ci­na Zawi­łę i ten wybór nale­ży usza­no­wać, choć na wzglę­dzie wszy­scy mieć musi­my, iż bar­dzo znacz­na część spo­łecz­no­ści jele­nio­gór­skiej odda­ła swój głos na pana Mar­ka Obrę­bal­skie­go — tym miesz­kań­com Jele­niej Góry, nie zapo­mi­naj­my, rów­nież nale­ży się sza­cu­nek i pra­wo udzia­łu w zarzą­dza­niu miastem.

Usza­nuj­my wolę więk­szo­ści. Nie bądź­my wyłącz­nie kry­ty­kan­ta­mi — uczest­nicz­my i oce­niaj­my, ale konstruktywnie.

Pozdrawiam:

Piotr Paczó­ski
Prze­wod­ni­czą­cy RP SLD w Jele­niej Górze
ema­il: jeleniogorski@sld.org.pl
www.jeleniogorski.sld.org.pl