Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­darz wyda­rzeń KSON – Listo­pad 2014

04.11.2014 (wto­rek) Spo­tka­nie w Muzeum Kar­ko­no­skim ul. Matej­ki 28 — wysta­wa prac Jerze­go Dudy “Rema­nen­ty”.

06.11.2014 r (czwar­tek) — Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków lau­re­atem pre­sti­żo­wej nagro­dy — inter­na­tio­nal Dia­be­tes Fede­ra­tion — nagro­da za cało­kształt działalności.

08.11.2014 r (sobo­ta) — Świa­to­wy Dzień Wal­ki z Cukrzycą.

  • Aka­de­mia w Szko­le Tań­ca Kurzak.
  • Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne Człon­ków Koła Miej­skie­go oraz Człon­ków Kół Rejonowych.

09.11.2014 r. (nie­dzie­la) — Spa­cer Jele­nio­gór­ską Pro­me­na­dą Bobru.

13.11.2014 r. (czwar­tek) godz. 19:00 Reci­tal Piotr Palecz­ny — Zdro­jo­wy Teatr Animacji.

  • Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia wal­ki z Cukrzy­cą Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Diabetologicznego.

15.11.2014 r (sobo­ta) godz: 16:00 w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej – spo­tka­nie z Janem Nowic­kim — Aktorem.

21.11.2014 r. (pią­tek) Wysta­wa foto­gra­fii Kazi­mie­rza Pichla­ka i Hen­ry­ka Mazur­ka w BWA.

22.11.2014 r. (sobo­ta) Koło Dia­be­ty­ków Pie­cho­wi­ce impre­za “Andrzej­ko­wa”.

28.11.2014 r. (pią­tek) godz 15:00 — Wal­ne zebra­nie człon­ków KAAS w Sta­rym Młynie.

  • Impre­za inte­gra­cyj­na “Andrzej­ko­wa” dla człon­ków KAAS w Sta­rym Młynie.

29.11.2014 r. (sobo­ta) Wyjazd do Wro­cła­wia do Ope­ry na spek­takl “CYGA­NE­RIA”.