Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Polak w czo­łów­ce świa­to­wych poszukiwaczy

Sza­now­ni Pań­stwo, zachę­ca­my do lek­tu­ry felie­to­nu Poseł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg zaty­tu­ło­wa­ne­go Polak w czo­łów­ce świa­to­wych poszu­ki­wa­czy (pra­cy).

“Opu­bli­ko­wa­ny nie­daw­no raport z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę dorad­czą Boston Con­sul­ting Gro­up (BCG) pla­su­je Pola­ków w czo­łów­ce naj­bar­dziej mobil­nych naro­do­wo­ści. Świa­to­wym lide­rem są Paki­stań­czy­cy, w Euro­pie Fran­cu­zi i Holen­drzy, a tuż za nimi Polacy.”

Tekst dostęp­ny jest m.in. na platformie:

http://lidiageringer.bblog.pl/wpis,polak;w;czolowce;swiatowych;poszukiwaczy;pracy,155162.html