Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce a usłu­gi ban­ko­we [art. 9 – Dostęp­ność, art. 16 – Wol­ność od wyko­rzy­sty­wa­nia, prze­mo­cy i nadużyć]*

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich zwró­ci­ła się do Pre­ze­sa Związ­ku Ban­ków Pol­skich w spra­wie dostę­pu osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych do usług ban­ko­wych. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci­ła na sytu­acje, ofe­ro­wa­nia przez ban­ki usług, z któ­rych oso­by z tego rodza­ju nie­peł­no­spraw­no­ścią nie mogą korzy­stać samodzielnie.

Z donie­sień pra­so­wych Rzecz­nik powzię­ła infor­ma­cję, że ban­ki ofe­ru­ją usłu­gę dostę­pu do środ­ków pie­nięż­nych za pomo­cą kar­ty ban­ko­ma­to­wej, w sytu­acji gdy żaden z ban­ko­ma­tów w danej miej­sco­wo­ści nie jest dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­wi­dzą­cych i nie­do­wi­dzą­cych. RPO zwró­ci­ła się do Pre­ze­sa Związ­ku Ban­ków Pol­skich o poin­for­mo­wa­nie czy opi­sa­ny pro­blem został zauwa­żo­ny, a tak­że jakie dzia­ła­nia zosta­ły, bądź zosta­ną pod­ję­te w celu wyeli­mi­no­wa­nia tej nie­wła­ści­wej prak­ty­ki oraz zapew­nie­nia nie­wi­do­mym i nie­do­wi­dzą­cym klien­tom ban­ków sze­ro­kie­go dostę­pu do powszech­nych na świe­cie ban­ko­ma­tów, wypo­sa­żo­nych w opro­gra­mo­wa­nie udźwię­ko­wia­ją­ce i wyj­ścia słuchawkowe.

[Pismo do Pre­ze­sa Związ­ku Ban­ków Polskich]