Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe ini­cja­ty­wy w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

We wto­rek 28 paź­dzier­ni­ka br. w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych odby­ła się uro­czy­stość skła­da­ją­ca się z trzech czę­ści. Pierw­sza doty­czy­ła odsło­nię­cia nowej tabli­cy pamiąt­ko­wej, na któ­rej oprócz twór­ców jele­nio­gór­skiej reha­bi­li­ta­cji bal­ne­olo­gicz­nej( prof. dr hab. n. med. Wik­tor Dega i dr n. med. Jerzy Tim­m­ler), umiesz­czo­no nazwi­sko głów­ne­go auto­ra usta­wy o reha­bi­li­ta­cji i zatrud­nie­niu osób nie­peł­no­spraw­nych i PFRON Jerze­go Huber­ta Modrze­jew­skie­go. Jerzy Hubert Modrze­jew­ski zmarł przed 16 laty i do koń­ca peł­nił funk­cję pre­ze­sa naj­więk­sze­go zakła­du pra­cy chro­nio­nej w regio­nie — Spół­dziel­ni Inwa­li­dów SIMET. Odsło­nię­cia tabli­cy doko­na­ła żona Pana Jerze­go — Miro­sła­wa Modrze­jew­ska wraz z Ryszar­dem Gro­tem — pre­ze­sem SIMETU.

W dru­giej czę­ści Pani Zofia Ula­tow­ska — dyrek­tor wro­cław­skie­go biu­ra Euro­po­seł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg, odsło­ni­ła tabli­cę, inau­gu­ru­jąc dzia­łal­ność w sie­dzi­bie Sej­mi­ku spo­łecz­ne­go biu­ra Pani Poseł. Moty­wem utwo­rze­nia tej pla­ców­ki było zain­te­re­so­wa­nie Pani Poseł, pro­ble­ma­mi osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych, a Sej­mik ma w tym wzglę­dzie dużą wie­dzę popar­tą infor­ma­cja­mi przy­cho­dzą­cy­mi z ośmiu biur tere­no­wych funk­cjo­nu­ją­cych na tere­nie kra­ju. Biu­ro jest czyn­ne w każ­dy ponie­dzia­łek w godzi­nach od 12 do 14, obsłu­gu­ją je spo­łecz­ni asy­sten­ci Pani Poseł Kami­la Kur­czew­ska i Pan Tade­usz Smo­liń­ski. W biu­rze będzie moż­na uzy­skać nie tyl­ko infor­ma­cje o pra­cach Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we wszyst­kich inte­re­su­ją­cych miesz­kań­ców dzie­dzi­nach, ale tak­że zaopa­trzyć się w nie­zbęd­ne mate­ria­ły i wydaw­nic­twa infor­ma­cyj­ne. Na stro­nie www.kson.pl umiesz­czo­na będzie zakład­ka o dzia­łal­no­ści posel­skiej Pani Lidii Gerin­ger de Oedenberg.

W trak­cie trze­ciej czę­ści spo­tka­nia, goście zapo­zna­li się z efek­ta­mi prac remon­to­wych Sejmiku(oddano już do użyt­ku nowo­cze­sne toa­le­ty), pod­su­mo­wa­no współ­pra­ce z rad­ny­mi Rady Mia­sta Jele­niej Góry w ramach akcji Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go „Masz głos, Masz wybór” w pro­gra­mie „Dostęp­ni Rad­ni”. Wyróż­nio­no podzię­ko­wa­nia­mi 7 rad­nych miej­skich któ­rzy na bie­żą­co współ­pra­co­wa­li z orga­ni­za­cja­mi nie­peł­no­spraw­nych i nie­śli pomoc znaj­du­ją­cym się w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji miesz­kań­com mia­sta i powia­tu: Woj­cie­cha Cha­dże­go, Zbi­gnie­wa Ładziń­skie­go, Krzysz­to­fa Mro­za, Miło­sza Saj­no­ga, Józe­fa Sarzyń­skie­go, Rafa­ła Szy­mań­skie­go, Lesz­ka Wrot­niew­skie­go oraz wie­lo­let­nie­go prze­wod­ni­czą­ce­go Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Pana Jerze­go Poko­ja. War­to zwró­cić uwa­gę, że są to posta­ci o róż­nych orien­ta­cjach poli­tycz­nych, któ­rych zjed­no­czy­ła chęć słu­że­nia ludziom. Wrę­czo­no też reko­men­da­cje tym, któ­rzy w opi­nii śro­do­wi­ska nie­peł­no­spraw­nych powin­ni zna­leźć się z dobrym skut­kiem na listach kan­dy­da­tów do rady mia­sta i powia­tu i tutaj tez nale­ży pod­kre­ślić, że reko­men­da­cje te doty­czy­ły całe­go prze­kro­ju spo­łecz­no-poli­tycz­ne­go od list par­tyj­nych po oby­wa­tel­skie komi­te­ty wybor­cze. Na spo­tka­niu wice­wo­je­wo­da dol­no­ślą­ski Pani Ewa Mań­kow­ska wrę­czy­ła brą­zo­we Krzy­że Zasłu­gi: rad­ne­mu, Rota­ria­ni­no­wi i przed­się­bior­cy Woj­cie­cho­wi Cha­dże­mu oraz dzie­ka­no­wi deka­na­tu jele­nio­gór­skie­go i pro­bosz­czo­wi para­fii Św. Jana Ewan­ge­li­sty i Apo­sto­ła ks. dr Krzysz­to­fo­wi Kowal­czy­ko­wi — kape­la­no­wi śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych.

{AG}galeria17{/AG}