Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ska Pań­stwo­wa Szko­ła Wyż­sza w Jele­niej Górze roz­po­czę­ła XVII rok akademicki

Tego­rocz­na inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go odby­ła się 6. paź­dzier­ni­ka w repre­zen­ta­cyj­nej auli rek­to­ra­tu uczel­ni. Uro­czy­stość mia­ła wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, bowiem nasi pra­cow­ni­cy i stu­den­ci ode­bra­li sze­reg wyróż­nień od władz róż­ne­go szczebla.

Pro­fe­sor Tomasz Win­nic­ki, rek­tor-zało­ży­ciel Szko­ły oraz współ­pra­cu­ją­cy z nią lekarz-spo­łecz­nik mgr Andrzej Rojek, zosta­li ude­ko­ro­wa­ni przez mgr Gra­ży­nę Mal­czuk, wice­prze­wod­ni­czą­cą Sej­mi­ku i rów­no­cze­śnie Kanc­lerz KPSW Hono­ro­wą Zło­tą Odzna­ką Zasłu­żo­ny dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go. Pani Beata Paw­ło­wicz, Kura­tor Dol­no­ślą­ska odzna­czy­ła Meda­lem Edu­ka­cji Naro­do­wej nauczy­cie­li aka­de­mic­kich: mgr Idę Baj, dr Beatę Teląż­kę, prof. Ste­fa­nię Wala­sek i dra Lesz­ka Albań­skie­go. Trzy stu­dent­ki, za wybit­ne wyni­ki stu­diów, otrzy­ma­ły nagro­dy Wice­mar­szał­ka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Naj­lep­szy Dyplom Roku wrę­czo­ne przez wice­prze­wod­ni­czą­cą Sej­mi­ku Dol­no­ślą­skie­go mgr Gra­ży­nę Mal­czuk oraz Rek­to­ra KPSW, prof. Hen­ry­ka Gradkowskiego.

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny, na temat „Marze­nia a rze­czy­wi­stość” popro­wa­dził gene­rał Miro­sław Her­ma­szew­ski, pierw­szy Polak, któ­ry odbył lot wkosmos.

KPSW jest jedy­ną samo­dziel­ną uczel­nią publicz­ną na tere­nie byłe­go Woje­wódz­twa Jele­nio­gór­skie­go, powsta­łą na fun­da­men­tach kole­giów nauczy­ciel­skich i zespo­łu szkół medycz­nych. Od pierw­sze­go roku dzia­łal­no­ści roz­po­czę­ła budo­wę infra­struk­tu­ry mate­rial­nej oraz orga­ni­za­cyj­nej i kadro­wej do kształ­ce­nia osób, z róż­ne­go rodza­ju nie­do­bo­ra­mi fizycz­ny­mi, któ­re są pod­da­wa­ne kom­pe­tent­nej rehabilitacji.

Uczel­nia, obec­nie posa­do­wio­na w czę­ści dydak­tycz­nej byłej szko­ły ofi­cer­skiej, wpro­wa­dzi­ła win­dę do głów­ne­go budyn­ku dydak­tycz­ne­go i narzę­dzia pomoc­ni­cze do wspo­ma­ga­nia ruchu osób nie­mo­bil­nych, w tym do domu stu­denc­kie­go. Odbu­do­wa­ła od fun­da­men­tów halę spor­to­wą i kry­tą pły­wal­nię oraz biblio­te­kę, wypo­sa­ża­jąc je w urzą­dze­nia i narzę­dzia fizjo­te­ra­peu­tycz­ne oraz wspo­ma­ga­nia pra­cy nie­wi­do­mych i niedowidzących.

KPSW ma w pro­fi­lu dydak­tycz­nym takie kie­run­ki, istot­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, jak Fizjo­te­ra­pia, Pie­lę­gniar­stwo czy Peda­go­gi­ka opie­kuń­czo-wycho­waw­cza i reso­cja­li­za­cyj­na i zwią­za­ną z nimi wyso­ko kwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę naucza­ją­cą oraz zaple­cze tera­peu­tycz­ne nie tyl­ko na wła­snym kam­pu­sie, ale rów­nież w Uzdro­wi­sku Cie­pli­ce, z któ­rym jest powią­za­na odpo­wied­nim porozumieniem.

Uczel­nia, jako pierw­sza pew­nie nie tyl­ko w kra­ju, a może rów­nież w ogó­le jedy­na, wpro­wa­dzi­ła do zajęć wycho­wa­nia fizycz­ne­go zasa­dę U nas nie ma nie ćwi­czą­cych! Stu­den­ci nie mogą­cy uczest­ni­czyć w zaję­ciach WF, jeże­li nie są obłoż­nie cho­rzy, są zobo­wią­za­ni do ekwi­wa­lent­nych zajęć fizjoterapeutycznych.

KPSW, w ocze­ki­wa­niu na uak­tyw­nie­nie unij­nych środ­ków nowej per­spek­ty­wy finan­so­wej (2014–2020), przy­go­to­wu­je pro­jekt Let­nia Szko­ła Wyrów­na­nia Szans, skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży, któ­ra ma fizycz­ne i psy­chicz­ne barie­ry pod­ję­cia stu­diów wyż­szych. Ma on, w zamy­śle, obej­mo­wać dwie waka­cyj­ne for­my upo­rząd­ko­wa­nia i pod­nie­sie­nia wie­dzy, zwięk­sza­ją­ce szan­se pomyśl­ne­go pod­ję­cia i kon­ty­nu­owa­nia stu­diów. Pla­nu­je się mie­sięcz­ne kur­sy w okre­sie lipiec-sier­pień dla uczniów po dru­giej kla­sie lice­al­nej, uła­twia­ją­ce im pod­ję­cie bli­skiej decy­zji wybo­ru kie­run­ku stu­dio­wa­nia oraz we wrze­śniu dla absol­wen­tów szkół śred­nich, popra­wia­ją­ce ich szan­se utrzy­ma­nia się na wybra­nych już kie­run­kach. KPSW zamie­rza pro­wa­dzić takie kur­sy w dwóch neo­fi­lo­lo­giach – angiel­skiej i nie­miec­kiej oraz dla wspar­cia stu­diów tech­nicz­nych z mate­ma­ty­ki i fizyki.

Gorą­co zapra­sza­my przy­szłych stu­den­tów do zain­te­re­so­wa­nia się stu­dia­mi i kur­sa­mi w KPSW w Jele­niej Górze – uczel­ni przy­ja­znej oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, świet­nie wypo­sa­żo­nej warsz­ta­to­wo, dys­po­nu­ją­cej kom­pe­tent­ną kadrą nauczy­ciel­ską i reha­bi­li­ta­cyj­ną, przy tym poło­żo­nej w fascy­nu­ją­cej sce­ne­rii Kar­ko­no­szy i na pięk­nym par­ko­wym kam­pu­sie. Pro­szę odwie­dzić naszą stro­nę domo­wą www.kpswjg.pl

mgr Elwi­ra Trzcie­liń­ska
Peł­no­moc­nik Rek­to­ra
ds. Pro­mo­cji KPSW

{AG}galeria16{/AG}