Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sty­pen­dium spe­cjal­ne dla nie­peł­no­spraw­nych studentów

Każ­dy stu­dent może ubie­gać się o pomoc mate­rial­ną ze środ­ków prze­zna­czo­nych na ten cel w budże­cie pań­stwa. Ure­gu­lo­wa­nia w tym zakre­sie znaj­du­ją się w usta­wie z dnia 27 lip­ca 2005 r. pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym. Zgod­nie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. usta­wy pomoc mate­rial­na dla stu­den­ta może być wypła­ca­na w for­mie sty­pen­dium spe­cjal­ne­go dla osób niepełnosprawnych.

Świad­cze­nie to jest wypła­ca­ne w danym roku aka­de­mic­kim przez okres do dzie­się­ciu mie­się­cy, a gdy w grę wcho­dzi ostat­ni rok stu­diów, któ­ry trwa jeden semestr to okres ten wyno­si do pię­ciu mie­się­cy. Sty­pen­dia te wypła­ca­ne są co miesiąc.

Stu­dent stu­diu­ją­cy rów­no­cze­śnie na kil­ku kie­run­kach stu­diów może otrzy­my­wać sty­pen­dium socjal­ne, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, zapo­mo­gę, sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów i sty­pen­dium mini­stra za wybit­ne osią­gnię­cia tyl­ko na jed­nym, wska­za­nym przez stu­den­ta kie­run­ku stu­diów. Zasa­dy te obo­wią­zu­ją nie­za­leż­nie od kie­run­ku, wydzia­łu i uczel­ni, na któ­rej odby­wa­ne są stu­dia. Stu­dent jest obo­wią­za­ny do zło­że­nia oświad­cze­nia o nie­po­bie­ra­niu świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej na wię­cej niż jed­nym kie­run­ku w ter­mi­nie skła­da­nia wnio­sku o przy­zna­nie stypendium.

W sytu­acji, gdy po ukoń­cze­niu jed­ne­go kie­run­ku stu­diów, stu­dent kon­ty­nu­uje naukę na dru­gim kie­run­ku stu­diów, nie przy­słu­gu­je mu sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, chy­ba że kon­ty­nu­uje on stu­dia po ukoń­cze­niu stu­diów pierw­sze­go stop­nia w celu uzy­ska­nia tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra lub rów­no­rzęd­ne­go, jed­nak­że nie dłu­żej niż przez okres trzech lat.

Wyso­kość sty­pen­dium spe­cjal­ne­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych uza­leż­nio­na jest od stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści stu­den­ta, potwier­dzo­ne­go orze­cze­niem wła­ści­we­go orga­nu. Jest to jedy­ny waru­nek przy­zna­nia oma­wia­ne­go sty­pen­dium. Nie jest ono uwa­run­ko­wa­ne przed­sta­wie­niem zaświad­czeń umoż­li­wia­ją­cych usta­le­nie sytu­acji mate­rial­nej w rodzi­nie wnioskodawcy.

apl. adw. Szy­mon Prawucki

Nie­peł­no­spraw­nym stu­den­tom uczel­ni wyż­szych, w tym Kar­ko­no­skiej Pań­stwo­wej Szko­ły Wyż­szej, przy­słu­gu­je stypendium.