Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Razem jest łatwiej

Lubu­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych powstał w 1999 roku z ini­cja­ty­wy człon­ków gorzow­skie­go Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalec­twem, któ­rzy pod­ję­li dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zin­te­gro­wa­nia orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Głów­nym zało­że­niem ini­cja­to­rów tego przed­się­wzię­cia była potrze­ba real­ne­go wpły­wa­nia na postrze­ga­nie osób nie­peł­no­spraw­nych oraz popra­wa ich sytu­acji w Gorzo­wie Wielopolskim.

Korze­nie Sej­mi­ku się­ga­ją roku 1997 kie­dy to powsta­ła Rada Koor­dy­na­cyj­na do spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, utwo­rzo­na z przed­sta­wi­cie­li 23 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Przed­sta­wi­cie­le tych orga­ni­za­cji przy­ję­li za swo­je hasło „Razem Łatwiej”, a następ­nie stwo­rzy­li „sto­wa­rzy­sze­nie sto­wa­rzy­szeń” pod nazwą Lubu­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Pod­sta­wę jego dzia­łal­no­ści sta­no­wi zało­że­nie, że nie ogra­ni­cza on auto­no­mii i samo­dziel­no­ści sto­wa­rzy­szeń w ich dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej, koor­dy­nu­je i inte­gru­je nato­miast te dzia­ła­nia, któ­re mają cha­rak­ter wspól­ny. Przez wie­le kolej­nych lat LOSON podej­mo­wał dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do inte­gra­cji śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez orga­ni­za­cję cyklicz­nych spo­tkań przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych orga­ni­za­cji, pro­pa­go­wa­nie idei spo­łecz­nej inte­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, ale tak­że orga­ni­za­cję imprez ple­ne­ro­wych, zawo­dów spor­to­wych, rekre­acyj­nych. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną i typo­wą impre­zą orga­ni­zo­wa­ną przez LOSON są Gościm­skie Spo­tka­nia Ple­ne­ro­we orga­ni­zo­wa­ne wspól­nie z Ośrod­kiem Reha­bi­li­ta­cyj­no-Wypo­czyn­ko­wym nad jezio­rem Solec­ko w Gości­miu, Spół­dziel­nią Inwa­li­dów „Reha­bi­li­ta­cja” w Zie­lo­nej Górze oraz Oddzia­łem Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalec­twem w Gorzo­wie Wlkp. Uczest­ni­ka­mi Gościm­skich Spo­tkań Ple­ne­ro­wych są repre­zen­tan­ci 17 Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej dzia­ła­ją­cych w woje­wódz­twie lubu­skim oraz przed­sta­wi­cie­le 5 Śro­do­wi­sko­wych Domów Samo­po­mo­cy. Pro­gram spo­tkań obej­mu­je odpo­wied­nio dobra­ne kon­ku­ren­cje spraw­no­ścio­we, zaję­cia uspraw­nia­ją­ce, zaba­wy inte­gra­cyj­ne, a przede wszyst­kim kon­kur­so­we poka­zy insce­ni­za­cji oraz kom­po­zy­cji pla­stycz­nych na temat, któ­ry w danym roku patro­nu­je impre­zie. Orga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­cer­ty, któ­re każ­de­go roku odby­wa­ją się w innym mie­ście woje­wódz­twa. W ramach obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Inwa­li­dy orga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs pla­stycz­ny dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych z pla­có­wek opie­kuń­czych lub świe­tlic socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz dla doro­słych osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią z Domów Pomo­cy Spo­łecz­nej, Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej oraz Śro­do­wi­sko­wych Domów Samo­po­mo­cy. Waż­na jest tak­że dzia­łal­ność zwią­za­na z pro­mo­wa­niem wybit­nych oso­bo­wo­ści w kul­tu­rze i sztu­ce orga­ni­zo­wa­nie prze­glą­dów twór­czo­ści oraz wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści. Jed­nak­że dzia­łal­ność Lubu­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych to tak­że inter­wen­cje w spra­wach doty­czą­cych osób nie­peł­no­spraw­nych, dzia­ła­nia na rzecz likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych i komu­ni­ka­cyj­nych. Orga­ni­zo­wa­nie szko­leń dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, uła­twia­nie orga­ni­za­cjom dostę­pu do infor­ma­cji zwią­za­nych z nowy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, opi­nio­wa­nie pro­jek­tów, aktów praw­nych, orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań z par­la­men­ta­rzy­sta­mi, przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych insty­tu­cji na przy­kład GCPRiPS, ZUS, PFRON. Z pro­te­sta­mi człon­ków Sej­mi­ku spo­tka­ło się na przy­kład zamknię­cie warsz­ta­tów przy ul. Deker­ta w Gorzo­wie Wlkp., w któ­rych pro­du­ko­wa­no i napra­wia­no sprzęt dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Z kolei w roku 2013 pod­ję­ta zosta­ła ini­cja­ty­wa uru­cho­mie­nia w Gorzo­wie Wlkp. Busa-Taxi dla osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją narzą­du ruchu, a w szcze­gól­no­ści dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich. Przed­sta­wi­cie­le Sej­mi­ku bra­li udział w przy­go­to­wa­niu Stra­te­gii Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Mia­sta Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go 2007+. Waż­na jest bie­żą­ca współ­pra­ca z Urzę­dem Mia­sta Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go, a tak­że pra­ca dwóch przed­sta­wi­cie­li LOSON w zespo­le opra­co­wu­ją­cym pro­jekt Stra­te­gii roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych dla mia­sta Gorzowa.

Pre­ze­sem Lubu­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest Bar­ba­ra Kadzie­wicz sie­dzi­ba mie­ści się w Gorzo­wie Wlkp. Przy uli­cy Cze­re­śnio­wej 15a. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wszy­scy pra­cu­je­my społecznie.

Doro­ta Pilecka

Obec­nie w Lubu­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych funk­cjo­nu­ją­cym na zasa­dzie sto­wa­rzy­sze­nie sto­wa­rzy­szeń zrze­szo­ne są: Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim., Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Koło Skwie­rzy­na Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku w Gorzo­wie, Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Kato­lic­kich przy die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej, Fun­da­cja „Zło­ta Jesień” w Gorzo­wie Wlkp., Gorzow­skie Sto­wa­rzy­sze­nie „Ama­zo­nek” w Gorzo­wie Wlkp., Gorzow­ski Zwią­zek Spor­tu Nie­peł­no­spraw­nych „Start” w Gorzo­wie Wlkp., Gorzow­skie Towa­rzy­stwo Opie­ki Nad Pacjen­tem ze Sto­mią, Koło Pomo­cy Oso­bom Spe­cjal­nej Tro­ski „Razem”w Sulę­ci­nie , Ośro­dek Dia­gno­zy i Reha­bi­li­ta­cji Dzie­ci i Mło­dzie­ży z Wadą Słu­chu w Gorzo­wie Wlkp., Pol­ski Zwią­zek Głu­chych Koło w Gorzo­wie Wlkp., Pol­ski Zwią­zek Nie­wi­do­mych Okręg Lubu­ski ‑Koło w Gorzo­wie Wlkp., Pol­skie Towa­rzy­stwo Reha­bi­li­ta­cji Oddział Lubu­ski w Gorzo­wie Wlkp., Pol­skie Towa­rzy­stwo Zapo­bie­ga­nia Nar­ko­ma­nii w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie „Czło­wiek w Potrze­bie” Wolon­ta­riat Gorzow­ski w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Cho­rych na Celia­kię w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Cho­rych na SM-Koło przy Zarzą­dzie Oddzia­łu TWK w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Poszko­do­wa­nych w Wypad­kach Dro­go­wych w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Pra­cow­ni­ków Służb Spo­łecz­nych „Krąg” w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Przy Zespo­le Kształ­ce­nia Spe­cjal­ne­go nr 1 w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Auty­stycz­nych w Gorzo­wie Wlkp., Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Kato­lic­kich w Gorzo­wie Wlkp., Gorzow­skie Cen­trum Cha­ry­ta­tyw­ne im. Bra­ta Kry­sty­na, Auto­mo­bil Klub Sek­cja Zmo­to­ry­zo­wa­nych Nie­peł­no­spraw­nych „Arka” w Gorzo­wie Wlkp.