Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Ślu­by Panień­skie” – odwołane

Spek­takl „Ślu­by Panień­skie”, któ­ry miał być wysta­wio­ny w teatrze C. K. Nor­wi­da w Jele­niej Górze dnia 19.10.br został odwo­ła­ny. Powo­dem jest jak zwy­kle brak środ­ków, bowiem Pre­zy­dent mia­sta nie zna­lazł w budże­cie na rok 2014 nie­zbęd­nych fun­du­szy . Przy­po­mnij­my, że spek­takl ten w adap­ta­cji czę­ści dzie­ła A. Fre­dry jako „Ślu­by Oby­wa­tel­skie” miał być wysta­wio­ny z udzia­łem lokal­nych VIP-ów. Nie rezy­gnu­je­my jed­nak z tego przed­się­wzię­cia — mówi Sta­ni­sław Schu­bert — pre­zes KSON i w poro­zu­mie­niu z dyrek­cją Jele­nio­gór­skie­go teatru pla­nu­je­my przed­sta­wie­nie na maj 2015 roku.