Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Dol­ny Śląsk wczo­raj – Dol­ny Śląsk dziś”

W sobo­tę 11 paź­dzier­ni­ka ponad czter­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa nie­peł­no­spraw­nych z KSON wzię­ła udział w wyciecz­ce dofi­nan­so­wa­nej przez Urząd Mar­szał­kow­ski. To była ostat­nia z cyklu pię­ciu wypraw tury­stycz­nych pod tytu­łem ”Dol­ny Śląsk wczo­raj – Dol­ny Śląsk dzi­siaj” zapla­no­wa­nych na rok 2014. Tra­sa wyciecz­ki wio­dła przez Doli­nę Bobru do Pil­cho­wic i Wle­nia. Od mie­sią­ca lip­ca zor­ga­ni­zo­wa­no 5 wycie­czek auto­ka­ro­wych i pie­szych w róż­ne zakąt­ki Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, w któ­rych łącz­nie wzię­ło udział ponad 300 osób. Każ­dą wyciecz­kę poprze­dza­ła pre­lek­cja tema­tycz­na zwią­za­na histo­rycz­nie ze zwie­dza­ny­mi oko­li­ca­mi. Wszyst­kie wyciecz­ki pro­wa­dził z wła­ści­wym sobie pro­fe­sjo­na­li­zmem prze­wod­nik sudec­ki Anto­ni Wit­czak. Dodat­ko­wą, oprócz walo­rów poznaw­czych, war­to­ścią tych imprez było utrwa­le­nie nawy­ków „wycho­dze­nia z domu, przez tury­sty­kę”. Wyciecz­ki zosta­ły tak zapla­no­wa­ne, mówi Pan Wal­de­mar Wiśniew­ski — wice­pre­zes KSON, żeby poten­cjal­ni uczest­ni­cy mogli je orga­ni­zo­wać sobie sami przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej co w znacz­ny spo­sób obni­ża kosz­ty takiej wypra­wy. Pani Euge­nia 60-let­nia uczest­nicz­ka tury­stycz­nych wypraw powie­dzia­ła: ”Miesz­kam w Jele­niej Górze od 50 lat i nie mia­łam poję­cia, że w pobli­żu znaj­du­ją się tak atrak­cyj­ne miej­sca”. Tę opi­nię wyra­ża­ła tez więk­szość dotych­czas mało aktyw­nych senio­rów. Wyciecz­ka zakoń­czy­ła się wspól­nym ogni­skiem, śpie­wem i zaba­wa­mi, a prze­wod­nim hasłem była dobrze poję­ta integracja.

{AG}galeria14{/AG}