Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bada­li bez skie­ro­wań, kole­jek i opłat

Oku­li­sta, laryn­go­log, neu­ro­log dzie­cię­cy, onko­log, uro­log, bada­nia labo­ra­to­ryj­ne, spi­ro­me­tria, endo­kry­no­log czy pora­dy die­te­tycz­ne – wszyst­ko bez kole­jek, skie­ro­wań i opłat – taka oka­zja była w przy­chod­ni MCZ w Legni­cy przy Okrzei w sobo­tę 4 paź­dzier­ni­ka. Mie­dzio­we Cen­trum Zdro­wia zor­ga­ni­zo­wa­ło tzw. bia­ła sobo­tę chcąc uczcić rocz­ni­cę otwar­cia pla­ców­ki. Wyko­na­no bli­sko 350 porad i badań diagnostycznych.

MCZ chciał uczcić rocz­ną dzia­łal­ność medycz­ną przy­chod­ni w Legni­cy. Z tej oka­zji dano pacjen­tom moż­li­wość pozna­nia ofer­ty ośrod­ka zdro­wia przy Okrzei 14A. Zor­ga­ni­zo­wa­no dar­mo­we pora­dy spe­cja­li­stycz­ne, kon­sul­ta­cje lekar­skie i bada­nia. – Zro­bi­li­śmy bez­płat­ną akcję, by poka­zać pacjen­tom naszą przy­chod­nię i to, jak funk­cjo­nu­je. Dodat­ko­wo zatrud­ni­li­śmy dziś spe­cja­li­stów z róż­nych dys­cy­plin medycz­nych. Jest m.in. neu­ro­log dzie­cię­cy i endo­kry­no­log – fachow­cy, do któ­rych na co dzień trud­no się dostać. Poka­za­li­śmy pacjen­tom jak po roku dzia­ła nasza przy­chod­nia. Począt­ki to była cięż­ka pra­ca, ale dzię­ki cier­pli­wo­ści naszych pacjen­tów osią­gnę­li­śmy cel, z któ­re­go jeste­śmy dum­ni. Ta przy­chod­nia w porów­na­niu do daw­nej sie­dzi­by, to nie­bo a zie­mia. Mówi­łem już rok temu pod­czas uro­czy­ste­go otwar­cia, że to ośro­dek zdro­wia, któ­ry speł­nia wszyst­kie wymo­gi ISO, ale zara­zem ocze­ki­wa­nia coraz moc­niej roz­wi­ja­ją­cej się cywi­li­za­cji. Chce­my dać pacjen­tom moż­li­wość lecze­nia się u róż­nych spe­cja­li­stów — mówił Marek Chu­chla, kie­row­nik przy­chod­ni Mie­dzio­we­go Cen­trum Zdro­wia w Legni­cy. Ośro­dek MCZ szy­ku­je się do pod­pi­sa­nia nowych kon­trak­tów z NFZ doty­czą­cych opie­ki psy­chia­trycz­nej, uro­lo­gicz­nej czy endo­kry­no­lo­gii dzie­cię­cej. Pod­czas bia­łej sobo­ty pacjen­ci nie tyl­ko z Legni­cy, ale rów­nież pobli­skich miast sko­rzy­sta­li z nie­co­dzien­nej oka­zji kon­sul­ta­cji w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych. Jak mówi­li, to była wyjąt­ko­wa i rzad­ko spo­ty­ka­na moż­li­wość. — Bar­dzo jestem szczę­śli­wy, że ten dzień nastą­pił. Jest bar­dzo cięż­ko dostać się do uro­lo­ga. W szpi­ta­lu dopie­ro w stycz­niu będą reje­stro­wać na przy­szły rok – mówił jeden z pacjen­tów, któ­ry sko­rzy­stał z kon­sul­ta­cji uro­lo­gicz­nych. — Mam aku­rat oka­zję iść do oku­li­sty, Na co dzień nie mam kie­dy, z dru­giej stro­ny kolej­ki i czas ocze­ki­wa­nia są dłu­gie. Dziś pój­dę jesz­cze z dziec­kiem do onko­lo­ga i der­ma­to­lo­ga. Zwy­kle dłu­go trze­ba na taki ter­min cze­kać, a tutaj przy oka­zji od razu pój­dzie­my. Lekarz obej­rzy pie­przy­ki moje­go dziec­ka i spraw­dzi czy wszyst­ko jest w porząd­ku ‑mówi­ła legni­czan­ka. Dla przy­chod­ni MCZ minio­ny rok był przede wszyst­kim cza­sem inten­syw­nej pra­cy. Jak zapew­nia zarząd, efek­ty są bar­dzo dobre. – Nasza przy­chod­nia powsta­wa­ła według okre­ślo­nej kon­cep­cji. Reali­zu­je­my wszyst­kie zało­że­nia, jakie sobie posta­wi­li­śmy. Jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni jak naj­więk­szą licz­bą pacjen­tów. Co naj­waż­niej­sze, chce­my uzmy­sło­wić pacjen­tom, że nasza przy­chod­nia jest dla pra­cow­ni­ków KGHM i dla wszyst­kich miesz­kań­ców, nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ków KGHM. Żeby być naszym pacjen­tem wystar­czy tyl­ko zapi­sać się do nas. Nigdzie nie trze­ba się wypi­sy­wać. My zaj­mie­my się wszyst­ki­mi for­mal­no­ścia­mi. Pacjent, któ­ry się do nas zgło­si będzie mógł korzy­stać z dobro­dziejstw tego ośrod­ka. Nasza przy­chod­nia jest bar­dzo nowo­cze­sna, na pew­no naj­no­wo­cze­śniej­sza w całej Pol­sce pod wzglę­dem spe­cja­li­stów i sprzę­tu medycz­ne­go – zapew­nia pre­zes MCZ, Edward Schmidt – Nowo­cze­sne lecze­nie i dia­gno­sty­ka ambu­la­to­ryj­ne pole­ga na tym, żeby w jed­nym miej­scu od leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej, poprzez cały sze­reg spe­cja­li­stów i zaple­cze dia­gno­stycz­ne przy­go­to­wać pacjen­ta do sku­tecz­ne­go lecze­nia. Takie lecze­nie może się odby­wać się albo w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych u nas albo też z kon­kret­nie już posta­wio­ną przez nas dia­gno­zą pod­czas poby­tu w szpi­ta­lu – tłu­ma­czy Edward Schmidt. Mie­dzio­we Cen­trum Zdro­wia pro­wa­dząc tak nowo­cze­sną przy­chod­nię podą­żą dro­gą wybra­ną przez kra­je zachod­nie. Takie ośrod­ki to przy­szłość medy­cy­ny ambulatoryjnej.

Bia­ła sobo­ta była oka­zją do przyj­rze­nia się pla­ców­ce, jej dzia­łal­no­ści, zaple­czu medycz­ne­mu dla tych pacjen­tów, któ­rzy ośrod­ka jesz­cze nie zna­ją. Oprócz moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych badań i kon­sul­ta­cji, moż­na było od razu wypeł­nić dekla­ra­cję i stać się pod­opiecz­nym legnic­kiej przy­chod­ni MCZ. Z takiej moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­ło wie­le osób.

W week­end 18/19 paź­dzier­ni­ka w Gale­rii Pia­stów, wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel MCZ będzie mógł wszyst­kim chęt­nym spraw­dzać tęt­no, ciśnie­nie a ponad­to będzie roz­da­wał skie­ro­wa­nia na bez­płat­ne bada­nia labo­ra­to­ryj­ne w jed­nej z pla­có­wek Mie­dzio­we­go Cen­trum Zdrowia. 

{AG}galeria15{/AG}

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds