Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­darz wyda­rzeń – paź­dzier­nik 2014 KSON

3.10.2014 (pią­tek) Wyciecz­ka tury­stycz­no — kra­jo­znaw­cza dla osób nie­peł­no­spraw­nych CIE­PLI­CE — PAŁAC SCHAF­FGOT­SCHÓW PARK — MUZEUM PRZY­ROD­NI­CZE orga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu “DOL­NY ŚLĄSK WCZO­RAJ — DOL­NY ŚLĄSK DZIŚ”

3.10.2014r. godz: 20:00. Zapra­sza­my  na spek­takl muzycz­no — tanecz­ny “Roman­se w cie­niu skrzy­piec” w Jele­nio­gór­skim Cen­trum Kul­tu­ry  ul. Ban­ko­wa 6–7.10.2014r. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków —  Koło Rejo­no­we orga­ni­zu­je wyjazd z noc­le­giem  do Skal­ne­go Miasta

11.10.2014r. (sobo­ta) Wyciecz­ka WIE­ŻA RYCER­SKA — TAMA PIL­CHO­WIC­KA — ZAMEK WLEŃ orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu “DOL­NY ŚLĄSK WCZO­RAJ — DOL­NY ŚLĄSK DZIŚ”

06–31.10.2014 “Pro­fi­lak­ty­ka cho­rób nowo­two­ro­wych – III Bia­ły Tydzień orga­ni­zo­wa­ny przez KSON i KCM leka­rze spe­cja­li­ści z zakresu: 

  • prok­to­lo­gii,
  • chi­rur­gii ogólnej,
  • gine­ko­lo­gii,
  • laryn­go­lo­gii.

będą przyj­mo­wa­li bez­płat­nie w KCM przy uli­cy Ban­ko­wej 5–7 Skie­ro­wa­nia od leka­rzy spe­cja­li­stów nie są wyma­ga­ne. Infor­ma­cja w sekre­ta­ria­cie KSON tel. nr 75 75 242 54 lub na bez­płat­ną info­li­nię  800–700-025, Zapi­sy do leka­rzy przyj­mu­je reje­stra­cja KCM nr tel 756452000 w godzi­nach od 7:30 do 21:00.

22–23.10.2014r. — “IV  Rajd pie­szy osób nie­peł­no­spraw­nych – Kar­ko­no­sze góry otwar­te dla wszyst­kich” z noc­le­giem w schroniskach.