Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku zaprasza…

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku zapra­sza na wyjazd do Ope­ry Wro­cław­skiej na spek­takl „Cyga­ne­ria” 29 listo­pa­da 2014. Cena bile­tu to 90 zł (po zniż­ce), dojazd 30 zł w dwie stro­ny. Wszel­kie infor­ma­cje i zapi­sy w sekre­ta­ria­cie KSON. Zapraszamy!