Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bogu­sław Jasiński

Filo­zof i arty­sta, autor kil­ku­na­stu ksią­żek z zakre­su filo­zo­fii i este­ty­ki, z któ­rych naj­waż­niej­sze to: „Twór­czość a sztu­ka. Wpro­wa­dze­nie do este­ty­ki pro­ce­sów twór­czych”, „”Myśle­nie Heidegg­ge­rem”, „Tezy o etho­so­fii”, „Zagu­bio­ny ethos”, „Dwie feno­me­no­lo­gie: Hus­serl i Heideg­ger”, „Dro­ga myśli”, „Este­ty­ka po este­ty­ce. Pro­le­go­me­na do onto­lo­gii pro­ce­su twór­cze­go”. Lau­re­at nagro­dy mini­ste­rial­nej I‑go stop­nia im. St. Wyspiań­skie­go, czło­nek kil­ku sto­wa­rzy­szeń nauko­wych i arty­stycz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, Naj­wy­bit­niej­szy Mło­dy Polak Roku 1981 wybra­ny w ankie­cie dzien­ni­ka­rzy. Twór­ca i arty­stycz­ny lider gru­py arty­stycz­nej „Pra­cow­nia Teatru”, czło­nek „Sztu­ki i Teo­rii”, jeden z ani­ma­to­rów ruchu awan­gar­dy . Jego kon­cep­cji etho­so­fii, wyło­żo­nej w angiel­skiej książ­ce „The­ses on etho­so­phy” poświę­co­ny był round table pod­czas Świa­to­we­go Kon­gre­su Filo­zo­ficz­ne­go w Bri­gh­ton. Jej omó­wie­nie napi­sał sam Paul Rico­eur. Wykła­dow­ca na wie­lu uczel­niach w kra­ju i za gra­ni­cą, pra­cow­nik Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Autor kil­ku­na­stu ksią­żek z zakre­su filo­zo­fii sys­te­ma­tycz­nej oraz este­ty­ki, m. in. „Tezy o etho­so­fii”, Dwie feno­me­no­lo­gie: Hus­serl i Heideg­ger”, „Dro­ga myśli”, „Zagu­bio­ny ethos” oraz ponad 140 roz­praw i arty­ku­łów nauko­wych. Wykła­dał tak­że meta­fi­zy­kę w Papie­skim Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym „Bobo­la­num” w War­sza­wie, a tak­że filo­zo­fię w Semi­na­rium Duchow­nym „Hozja­num” w Olsz­ty­nie. Absol­went trzech fakul­te­tów: filo­lo­gii pol­skiej, filo­zo­fii a tak­że Wydzia­łu Reży­se­rii Dra­ma­tu Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Opu­bli­ko­wał tak­że zbiór opo­wia­dań „Dalej, ina­czej…” oraz powieść „ Życie i cier­pie­nie mło­de­go W.” Pisze tak­że dra­ma­ty i poezje. Mara­toń­czyk. Żyje na ubo­czu. W górach.