Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Piel­grzym­ka do Krzeszowa

Już 6 wrze­śnia odbę­dzie się jubi­le­uszo­wa XV piel­grzym­ka osób nie­peł­no­spraw­nych i przy­ja­ciół do Krze­szo­wa. W tym roku będzie to piel­grzym­ka dzięk­czyn­na, pod­czas któ­rej wier­ni będą dzię­ko­wać za św. Jana Paw­ła II i św. Jana XXIII.

Dla osób z Jele­niej Góry wyjazd do Krze­szo­wa orga­ni­zu­je Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Koszt takie­go wyjaz­du to 10,00 PLN, a zapi­sy pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 800–700-025 lub w sie­dzi­bie KSON przy ul. Os. Robot­ni­cze 47A trwa­ją do 3 wrze­śnia br.

Pro­gram pielgrzymki:

  • 10:00 — rozpoczęcie,
  • 10:15 — pro­gram arty­stycz­ny – wspo­mnie­nie o Janie Paw­le II,
  • 11:15 — katecheza,
  • 12:00 — Eucharystia,
  • 13:30 — gorą­cy posi­łek i wspól­na zabawa,
  • 15:00 — pla­no­wa­ne zakończenie.