Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Plan wyciecz­ki do Trój­mia­sta 16–19.09.2014r.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza oso­by nie­peł­no­spraw­ne na atrak­cyj­ną wyciecz­kę do Trój­mia­sta w ter­mi­nie od 16 do 19 wrze­śnia. Zgło­sze­nia i zapi­sy w sekre­ta­ria­cie KSON (ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze, tel. 757524254 lub pod bez­płat­nym nume­rem 800 700 025) do 30. sierp­nia. Koszt wyciecz­ki to 325 zł od osoby.

Pro­gram:

Dzień I – 16.09.2014 r.

 1. Wyjazd z Jele­niej Góry spod sie­dzi­by KSON do Tcze­wa – 8:00
 2. Przy­jazd do Hote­lu Cari­na w Tcze­wie oko­ło 16:00–17:00.
 3. Obia­do­ko­la­cja oko­ło godz. 17:00
 4. Po kola­cji czas wolny

Dzień II – 17.09.2014 r.

 1. Śnia­da­nie 7:45
 2. Zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem Zam­ku w Mal­bor­ku godz. 9:30
 3. Seans w Pla­ne­ta­rium we Flom­bor­ku – 15:40
 4. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Hote­lu SCSK Brzeź­no w Gdańsku

Dzień III – 18.09.2014 r.

 1. Śnia­da­nie 8:00
 2. Zwie­dza­nie Gdań­ska i Wester­plat­te z Przewodnikiem
 3. Czas wol­ny – 16:00–18:00
 4. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Hote­lu SCSK Brzeź­no w Gdańsku

Dzień IV – 19.09.2014 r.

 1. Śnia­da­nie 8:30–9:00
 2. Wyjazd z Hote­lu – 10:00
 3. Powrót do Jele­niej Góry oko­ło 18:30