Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W mat­ni barier

Cza­sem wystar­czy na środ­ku scho­dów zain­sta­lo­wać poręcz, żeby oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogły wejść do budyn­ku, ale czę­sto o tym się zapo­mi­na – mówi Ewa Kaź­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz. Kobie­ta musi korzy­stać z pomo­cy, aby wejść na wyż­szy kra­węż­nik, scho­dy są dla niej samo­dziel­nie barie­rą nie do poko­na­nia. A już wej­ście do urzędu…

Ewa Kaź­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz jest eks­per­tem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji do spraw awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li. Z tego powo­du wie­le jeź­dzi, tak­że po naszym regio­nie. – Widzę jak remon­tu­je się np. budyn­ki urzę­dów miast i gmin, zapo­mi­na­jąc o tym, że prze­cież takie miej­sca muszą odwie­dzać oso­by nie­peł­no­spraw­ne rucho­wo – mówi kobie­ta. Kła­dzie się śli­skie kafel­ki, zapo­mi­na o tym, żeby na środ­ku scho­dów zamon­to­wać poręcz, któ­ra umoż­li­wi dotar­cie do budyn­ku osób o kulach, czy nawet mat­kom z dzieć­mi w wóz­ku – podkreśla.

Spraw­dzi­li­śmy, jak wyglą­da dostęp­ność naj­waż­niej­szych urzę­dów w wybra­nych mia­stach w Pol­sce. Wnio­ski poniżej.

Jele­nia Góra

Do budyn­ku ratu­sza jak i do przy­bu­dów­ki nie­peł­no­spraw­ny wej­dzie bez pro­ble­mów, ale.. tyl­ko na par­ter. Z zewnątrz do drzwi wej­ścio­wych pro­wa­dzą pod­jaz­dy dla wóz­ków. Na par­te­rze ratu­sza jest recep­cja, gdzie moż­na poroz­ma­wiać z oso­bą, któ­ra pomo­że w zała­twie­niu waż­nych spraw. Dużym minu­sem jest brak win­dy, przez co np. oso­ba mają­ca trud­no­ści z poru­sza­niem się jest zda­na na scho­dy. Podob­nie jest z budyn­kiem urzę­du przy ul. Sudec­kiej. Przed wej­ściem głów­nym znaj­du­ją się scho­dy. Moż­na wejść wej­ściem bocz­nym (pro­sto z uli­cy), ale kory­tarz jest dość cia­sny. Cen­trum Obsłu­gi Klien­ta mie­ści się z kolei przy ul. Pta­siej i to tam nie­peł­no­spraw­ny zała­twi więk­szość potrzeb­nych spraw. Tu jest dużo lepiej: cen­trum jest na par­te­rze a przy wej­ściu do budyn­ku jest podjazd.

Cie­szyn

Aby wejść do Urzę­du Mia­sta, trze­ba wje­chać na pod­jazd z pra­wej lub lewej stro­ny wej­ścia głów­ne­go. Drzwi zewnętrz­ne ręcz­nie otwie­ra­ne, duże i masyw­ne, w dal­szej czę­ści dru­gie – otwie­ra­ją się na foto­ko­mór­kę i są wystar­cza­ją­cej sze­ro­ko­ści dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwalidzkich.

W 2014 r. na par­te­rze powsta­ło cen­trum obsłu­gi miesz­kań­ców, gdzie moż­na zała­twić więk­szość spraw, urzą­dzo­no toa­le­tę dosto­so­wa­ną do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i matek z dzieć­mi, tak­że miej­sce do zaba­wy dla najmłodszych.

W urzę­dzie są drob­ne uchy­bie­nia, jak brak w widocz­nych miej­scach pik­to­gra­mów infor­mu­ją­cych o toa­le­tach i prze­wi­ja­ku, nie ma obni­że­nia lady dla obsłu­gi osób na wóz­kach i niskie­go wzro­stu, brak infor­ma­cji dla osób niewidomych.

Do budyn­ku sta­ro­stwa powia­to­we­go (znaj­du­je się w nim tak­że Powia­to­we Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie) wcho­dzi się bez­po­śred­nio z pozio­mu uli­cy. Wej­ście jest pozba­wio­ne jakich­kol­wiek scho­dów, co jest dużym uła­twie­niem dla osób z dys­funk­cją narzą­du wzro­ku, któ­re bez­pro­ble­mo­wo mogą zna­leźć się w środ­ku. Drzwi są sze­ro­kie i otwie­ra­ją się auto­ma­tycz­nie. Kory­ta­rze w urzę­dzie są wąskie, wózek inwa­lidz­ki wpraw­dzie prze­je­dzie, ale gdy w przej­ściu ktoś cze­ka, trze­ba nie­raz pro­sić o ustąpienie.

Zie­lo­na Góra

Budy­nek Urzę­du Mia­sta jest dostęp­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo — jest win­da dosto­so­wa­na dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (zmie­ści się w niej oso­ba na wóz­ku wraz z opie­ku­nem, posia­da rów­nież sys­tem gło­so­we­go infor­mo­wa­nia dla osób nie­wi­do­mych). Na par­te­rze Urzę­du Mia­sta mie­ści się Biu­ro Obsłu­gi Inte­re­san­ta. Inte­re­sant jest przyj­mo­wa­ny w nowo­cze­snej sali pozba­wio­nej barier, przez co ist­nie­je moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z urzęd­ni­kiem. Zała­twia­nie spra­wy w jed­nym miej­scu pozwa­la na skró­ce­nie cza­su obsłu­gi interesanta.

W Urzę­dzie Mia­sta od 2010 roku funk­cjo­nu­je rów­nież mówią­ca prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa Inte­li­gent Web Reader. Odczy­tu­je ona stro­ny inter­ne­to­we poprzez wbu­do­wa­ny syn­te­tycz­ny głos (syn­te­za­tor mowy IVO­NA). Posia­da tak­że moż­li­wość powięk­sza­nia czcion­ki zamiesz­czo­ne­go tek­stu, dzię­ki cze­mu jest odpo­wied­nim narzę­dziem dla osób star­szych i sła­bo­wi­dzą­cych jak i niewidomych.

W budyn­ku Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Lubu­skie­go jest win­da, dosto­so­wa­na dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (zmie­ści się w niej oso­ba na wóz­ku wraz z opie­ku­nem, posia­da rów­nież sys­tem gło­so­we­go infor­mo­wa­nia dla osób niewidomych).W samym budyn­ku ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z win­dy oraz elek­trycz­nych plat­form scho­do­wych, przy ich uru­cha­mia­niu pra­cow­ni­cy ochro­ny urzę­du udzie­la­ją pomo­cy. Daje to moż­li­wość dosta­nia się na każ­dą kon­dy­gna­cję, zło­że­nia doku­men­tów w kan­ce­la­rii ogól­nej, miesz­czą­cej się na par­te­rze. Na każ­dej kon­dy­gna­cji urzę­du są toa­le­ty przy­sto­so­wa­ne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gorzów Wiel­ko­pol­ski

Urząd Mia­sta Gorzo­wa mie­ści się w dzie­wię­ciu budyn­kach na tere­nie mia­sta z cze­go trzy są przy­sto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych: przy ul. Teatral­nej 26, ul. Prze­my­sło­wej 53 i ul. Kom­ba­tan­tów 34. Biu­ro obsłu­gi klien­ta mie­ści się w budyn­ku UM przy ul. Sikor­skie­go 3–4 na par­te­rze. Nie­ste­ty, nie jest przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. W pla­nach jest budo­wa nowe­go budyn­ku urzę­du, aby wszyst­kie wydzia­ły były w jed­nym miej­scu i był­by przy­ja­zny dla osób nie­peł­no­spraw­nych na wszyst­kich jego poziomach.

Legni­ca

Urząd Mia­sta jest w cało­ści dostęp­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo. Posia­da win­dę oraz toa­le­tę dostęp­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Rów­nież, jako jeden z nie­licz­nych samo­rzą­dów w regio­nie, Legni­ca (od kwiet­nia 2012 roku) posia­da sys­tem komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej „Rów­ność Czło­wie­ka Głu­che­go” dają­cy moż­li­wość oso­bom nie­sły­szą­cym oso­bi­ste­go, łatwe­go i bez­stre­so­we­go komu­ni­ko­wa­nia się z pra­cow­ni­ka­mi wszyst­kich wydzia­łów Urzę­du Miej­skie­go oraz naj­waż­niej­szych pod wzglę­dem obsłu­gi klien­tów jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych gmi­ny Legni­ca tj. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej, Miej­skie­go Zespo­łu ds. Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści, Mło­dzie­żo­we­go Cen­trum Kul­tu­ry, Stra­ży Miej­skiej czy Legnic­kiej Biblio­te­ki Publicznej.

***

W ostat­nich latach nastą­pi­ła spo­ra popra­wa w w zakre­sie dostęp­no­ści infra­struk­tu­ry dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Wciąż jed­nak w wie­lu mia­stach jest wie­le obiek­tów z barie­ra­mi, jak choć­by sąd przy ul. Ban­ko­wej w Jele­niej Górze. Wyso­kie, stro­me scho­dy dla osób nie­peł­no­spraw­nych są nie do poko­na­nia więc co z tego, że w środ­ku jest win­da? Tym­cza­sem wystar­czy­ło­by zamon­to­wać na środ­ku tych scho­dów zwy­czaj­ną poręcz i barie­ra by znikła…

Zachę­ca­my Czy­tel­ni­ków do dzie­le­nia się z nami spo­strze­że­nia­mi na temat barier. Pisz­cie: ntit-gazeta@o2.pl

Mate­riał zebra­li: Tria­non PL, Miro­sław Sosnow­ski, B B‑C, RZ

Wystar­czy poręcz i barie­ra zni­ka. Szko­da, że nie wszy­scy o tym pamię­ta­ją – mówi Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz.

WYIMEK

„W ostat­nich latach nastą­pi­ła spo­ra popra­wa w w zakre­sie dostęp­no­ści infra­struk­tu­ry dla osób