Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski — 07.2014 Fun­da­cja Agenor

Od dnia 1 lip­ca 2014 r., na mocy prze­pi­sów usta­wy z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2013 r. o zmia­nie usta­wy – Pra­wo o ruchu dro­go­wym oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmia­nie ule­ga­ją zasa­dy wyda­wa­nia kart par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych i pla­có­wek zaj­mu­ją­cych się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją lub edu­ka­cją osób nie­peł­no­spraw­nych. Od dnia 1 lip­ca 2014 roku orga­nem wyda­ją­cym kar­tę par­kin­go­wą sta­je się prze­wod­ni­czą­cy powia­to­we­go zespo­łu do spraw orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go poby­tu oso­by nie­peł­no­spraw­nej w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ewi­den­cji lud­no­ści i dowo­dach oso­bi­stych lub sie­dzi­bę pla­ców­ki. Od dnia 1 lip­ca 2014 r. opła­ta za wyda­nie kar­ty par­kin­go­wej wyno­si 21 zł.

Od dnia 1 lip­ca 2014 r. kar­ta par­kin­go­wa będzie wyda­wa­na wyłącz­nie: 1) oso­bie nie­peł­no­spraw­nej zali­czo­nej do znacz­ne­go albo umiar­ko­wa­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści mają­cej znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się; 2) oso­bie nie­peł­no­spraw­nej, któ­ra nie ukoń­czy­ła 16 roku życia mają­cej znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

Od dnia 1 lip­ca 2014 r. oso­ba nie­peł­no­spraw­na zali­czo­na do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści nie jest upraw­nio­na do uzy­ska­nia kar­ty par­kin­go­wej. Jeże­li jed­nak posia­da kar­tę par­kin­go­wą wyda­ną przed tą datą to jej kar­ta zacho­wu­je waż­ność do dnia okre­ślo­ne­go jako data waż­no­ści kar­ty, nie dłu­żej niż do dnia 30 listo­pa­da 2014 r.

W odpo­wie­dzi na nowe prze­pi­sy w zakre­sie dostęp­no­ści dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią ser­wi­sów admi­ni­stra­cji publicz­nej w Pol­sce, Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Inte­gra­cji orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję pn. „Dostęp­ność Pol­ska 2014 – wymo­gi dosto­so­wa­nia ser­wi­sów inter­ne­to­wych insty­tu­cji publicz­nych dla potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią”. Celem kon­fe­ren­cji będzie dostar­cze­nie uni­ka­to­wej wie­dzy o dostęp­no­ści i uży­tecz­no­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz zapre­zen­to­wa­nie naj­now­szych roz­wią­zań w tym zakre­sie. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się 17 wrze­śnia 2014 roku w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Mura­nów, ul. Anie­le­wi­cza 6, War­sza­wa. Kon­fe­ren­cja będzie mia­ła cha­rak­ter otwar­ty. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do 12 wrze­śnia 2014 roku. Szcze­gó­ło­wy pro­gram oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­je się na stro­nie www.integracja.org.

Język migo­wy — znam, potra­fię, roz­ma­wiam! Sto­wa­rzy­sze­nie “Tra­vel­ling Inspi­ra­tion” zapra­sza na warsz­ta­ty języ­ka migo­we­go, któ­re roz­pocz­ną się w sierp­niu 2014 w Kra­ko­wie. Warsz­ta­ty obej­mu­ją 30 godzin zajęć w gru­pach 8 – 10 oso­bo­wych, zakoń­czo­ne zosta­ną egza­mi­nem i sto­sow­nym cer­ty­fi­ka­tem. Koszt udzia­łu w zaję­ciach wyno­si 400 zł. Zgło­sze­nia pod adre­sem inspirationtravelling@gmail.com

Fun­da­cja Sztu­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza na wysta­wę pople­ne­ro­wą “Pod nie­bem Kra­ko­wa”. Wysta­wę prac wyko­na­nych pod­czas inau­gu­ra­cji XV Tygo­dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych “Kocham Kra­ków z Wza­jem­no­ścią — Mało­pol­skie Dni Osób Nie­peł­no­spraw­nych” oglą­dać moż­na w Gale­rii “Stań­czyk” w Kra­ko­wie ul. Kró­lew­ska 94 do dnia 1 sierp­nia 2014 roku w godz. 11.00 — 17.00.