Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Doda­tek ener­ge­tycz­ny – ile wyno­si i kto może ubie­gać się o jego przyznanie?

Na mocy usta­wy z dnia 10 kwiet­nia 1997 roku – Pra­wo ener­ge­tycz­ne, usta­no­wio­na zosta­ła for­ma wspar­cia mate­rial­ne­go dla osób w trud­nej sytu­acji finan­so­wej oraz rodzin­nej w posta­ci dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go. Insty­tu­cję tę regu­lu­ją prze­pis art. 5c – 5f wska­za­ne­go wyżej aktu prawnego.

Zgod­nie z ich posta­no­wie­nia­mi, o przy­zna­nie dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go ubie­gać się może każ­dy, kto speł­nia nastę­pu­ją­ce warunki:

  • 1) jest stro­ną umo­wy kom­plek­so­wej lub umo­wy sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej zawar­tej z przed­się­bior­stwem ener­ge­tycz­nym i zamiesz­ku­je w miej­scu dostar­cza­nia ener­gii elek­trycz­nej (co ozna­cza, że na umo­wa z przed­się­bior­stwem ener­ge­tycz­nym musi być zawar­ta na nazwi­sko oso­by, któ­ra ubie­ga się o przy­zna­nie dodat­ku, a ponad­to oso­ba ta musi fak­tycz­nie zamiesz­ki­wać w loka­lu, do któ­re­go prąd jest dostar­cza­ny na pod­sta­wie tej umowy),
  • 2) na pod­sta­wie Usta­wy z dnia 21 czerw­ca 2001 r. o dodat­kach miesz­ka­nio­wych, został mu przy­zna­ny doda­tek miesz­ka­nio­wy (co ozna­cza, że przed ubie­ga­niem się o przy­zna­nie dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go, nale­ży uzy­skać pra­wo do otrzy­my­wa­nia dodat­ku miesz­ka­nio­we­go w try­bie prze­wi­dzia­nym wska­za­ną wyżej usta­wą). Jak zatem widać, o przy­zna­nie dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go ubie­gać mogą się rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne, speł­nia­ją­ce powyż­sze kryteria.

Każ­dy zain­te­re­so­wa­ny otrzy­my­wa­niem dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go może wystą­pić do wój­ta / bur­mi­strza / pre­zy­den­ta mia­sta, wła­ści­we­go dla gmi­ny, w któ­rej zamiesz­ku­je, o jego przy­zna­nie. Do wnio­sku obo­wiąz­ko­wo nale­ży dołą­czyć kopię umo­wy kom­plek­so­wej lub umo­wy sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej, któ­ra – jak już wska­za­no – zawar­ta zosta­ła na nazwi­sko oso­by ubie­ga­ją­cej się o przy­zna­nie dodat­ku i któ­ra zamiesz­ku­je w miej­scu, do któ­rej ener­gia jest fak­tycz­nie dostar­cza­na. Przy­zna­nie lub odmo­wa przy­zna­nia dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go nastę­pu­je w for­mie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej, któ­ra pod­le­ga zaskar­że­niu na zasa­dach ogól­nych (tzn. moż­na odwo­łać się od jej tre­ści w spo­sób, prze­wi­dzia­ny prze­pi­sa­mi Kodek­su postę­po­wa­nia administracyjnego).

Wyso­kość dodat­ku usta­la­na jest okre­so­wo na mocy obwiesz­cze­nia Mini­stra Gospo­dar­ki. Aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym aktem jest obwiesz­cze­nie z dnia 17 kwiet­nia 2014 r., któ­re usta­la staw­ki dodat­ku ener­ge­tycz­ne­go na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwiet­nia 2015 r. na kwoty:

  • 11,36 zł/miesiąc, jeże­li gospo­dar­stwo domo­we pro­wa­dzi oso­ba samotna,
  • 15,77 zł/miesiąc, jeże­li gospo­dar­stwo domo­we skła­da się z 2 do 4 osób,
  • 18,93 zł/miesiąc, jeże­li gospo­dar­stwo domo­we skła­da się z 5 osób i więcej.

Doda­tek ener­ge­tycz­ny wypła­ca się odbior­cy ener­gii elek­trycz­nej do dnia 10 każ­de­go mie­sią­ca z góry, z wyjąt­kiem mie­sią­ca stycz­nia, w któ­rym doda­tek ener­ge­tycz­ny wypła­ca się do dnia 30 stycz­nia dane­go roku. Wypła­ta może nastą­pić w for­mie pie­nięż­nej lub prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy oso­by uprawnionej.

Maciej Wrze­śniew­ski