Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bit-City czy­li przy­ja­zny Toruń

Prze­bu­do­wa toro­wi­ska, sys­tem moni­to­ro­wa­nia bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów, budo­wa pętli Moto­are­na, rewi­ta­li­za­cja dwor­ca Toruń Głów­ny, budo­wa węzła prze­siad­ko­we­go oraz zakup tabo­ru nisko­po­dło­we­go to pod­sta­wo­we zada­nia, któ­re mają zostać zre­ali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu BiT-City w Toru­niu. Z punk­tu widze­nia osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych naj­waż­niej­szy wyda­je się fakt popra­wy dostęp­no­ści trans­por­tu publicz­ne­go i dosto­so­wa­nia go do ich potrzeb.

Przed roz­po­czę­ciem wdra­ża­nia pro­jek­tu BiT-City, zwłasz­cza oso­by nie­peł­no­spraw­ne i star­sze mia­ły pro­blem wią­żą­cy się z korzy­sta­niem z miej­skiej komu­ni­ka­cji tram­wa­jo­wej. Ze wzglę­du na brak przy­sto­so­wa­nia plat­form przy­stan­ko­wych wysia­da­nie i wsia­da­nie do tram­wa­jów było dla wie­lu osób nie lada wyzwa­niem. Pro­blem ten został zauwa­żo­ny przez twór­ców pro­jek­tu, któ­ry posta­no­wi­li zmie­nić obec­ną sytuację.

Akcja – modernizacja!

W ramach pro­jek­tu BiT-City prze­wi­dzia­na jest moder­ni­za­cja 24 przy­stan­ków tram­wa­jo­wych: Szo­sa Byd­go­ska, Plac Skal­skie­go, Osie­dle Zie­le­niec, Reja, Przy­by­szew­skie­go, Park Miej­ski, Sien­kie­wi­cza, Jubi­lat, Świę­to­peł­ka, Szpi­tal Miej­ski, Tofa­ma, Przy­chod­nia, Budy­nek Ela­ny oraz Ela­na B. Mają one zostać przy­sto­so­wa­ne do zaku­pio­ne­go tabo­ru nisko­po­dło­go­we­go tak, aby oso­by nie­peł­no­spraw­ne i star­sze mogły bez pro­ble­mu korzy­stać z komu­ni­ka­cji tram­wa­jo­wej. Przy­stan­ki mają przede wszyst­kim zostać wypo­sa­żo­ne w ram­pę dla osób nie­peł­no­spraw­nych a ich nawierzch­nia ma zostać wygła­dzo­na. Zosta­ną rów­nież wzbo­ga­co­ne o pas bez­pie­czeń­stwa, któ­ry poprzez wypust­ki ma chro­nić oso­by nie­wi­do­me przed upad­kiem z pero­nu. Dodat­ko­wo, wszyst­kie pero­ny maja zostać wypo­sa­żo­ne w wia­ty, ław­ki, sto­ja­ki rowe­ro­we a tak­że sys­tem dyna­micz­nej infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Urzą­dze­nia te posia­da­ją wbu­do­wa­ną gło­so­wą infor­ma­cję na żąda­nie, pre­zen­tu­ją­cą aktu­al­ny roz­kład jaz­dy, co ma sta­no­wić uła­twie­nie dla osób nie­wi­do­mych
i sła­bo­wi­dzą­cych. Dodat­ko­wo mają one słu­żyć jako źró­dło infor­ma­cji w zakre­sie odjaz­dów tram­wa­jów a tak­że opóź­nień i zmian w komu­ni­ka­cji miejskiej.

Co zyska­my?

Rezul­ta­tem tej obszer­nej inwe­sty­cji ma być przede wszyst­kim popra­wa dostęp­no­ści komu­ni­ka­cji tram­wa­jo­wej dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych. Innym waż­nym efek­tem jest ogól­na popra­wa bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów, poprzez wyizo­lo­wa­nie i odgro­dze­nie pero­nów od ruchu dro­go­we­go. Każ­dy bez prze­szkód i żad­nych pro­ble­mów będzie mógł wsia­dać i wysia­dać z tram­wa­jów dzię­ki obni­że­niu tabo­ru tram­wa­jo­we­go. Ponad­to, twór­cy pro­jek­tu pod­kre­śla­ją, że w związ­ku z moder­ni­za­cją komu­ni­ka­cji tram­wa­jo­wej zwięk­szy się este­ty­ka i atrak­cyj­ność miasta.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­jek­tu moż­na zaleźć na stro­nie: www.bitcity.torun.pl

  • Autor: Pau­la Kocoł
  • Dorad­ca ds. porad­nic­twa i informacji
  • Regio­nal­ny Ośro­dek Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu