Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Do prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Miej­skiej Jele­niej Góry

Jele­nia Góra,dn.01.07.2012r

Pan Leszek Wrotniewski

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej Jele­niej Góry

Sza­now­ny Panie Przewodniczący,

Przed­sta­wia­jąc Panu poniż­szy list chcia­łem zwró­cić uwa­gę Pana Prze­wod­ni­czą­ce­go, rad­nych i miesz­kań­ców mia­sta na bar­dzo waż­ny w moim prze­ko­na­niu pro­blem orga­ni­za­cyj­ny w pra­cy Rady Miej­skiej Jele­niej Góry. Pole­ga on na coraz czę­ściej powta­rza­ją­cym się nie­od­da­wa­niu gło­su przez rad­nych obec­nych na sesji, uczest­ni­czą­cych w więk­szo­ści gło­so­wań, lecz pod­czas nie­któ­rych gło­so­wań nie­od­da­ją­cych gło­su. Uwa­żam, że nie jest to zja­wi­sko pożą­da­ne dla miesz­kań­ców obser­wu­ją­cych pra­cę Rady Miej­skiej, gdyż rad­ni mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w obra­dach, jeże­li wystę­pu­ją o die­tę z tym fak­tem zwią­za­ną, a glo­so­wa­nia są prze­cież naj­waż­niej­szą czę­ścią pra­cy radnych.

Oczy­wi­ście zro­zu­mieć nale­ży trwa­łą nie­obec­ność dane­go dnia czy też ewen­tu­al­ne przy­pad­ki przej­ścio­wej nie­obec­no­ści uspra­wie­dli­wio­nej u prze­wod­ni­czą­ce­go obrad. Jed­nak­że nie­kie­dy zja­wi­sko wyda­je się suge­ro­wać, że rad­ni uczy­ni­li sobie z nie­go dodat­ko­wy, poza­ustro­jo­wy spo­sób zaję­cia sta­no­wi­ska — oprócz gło­su za, prze­ciw i wstrzy­mu­ją­ce­go się — co roz­my­wa tra­dy­cyj­ny spo­sób gło­so­wań i może zagra­żać nawet insty­tu­cji quorum.

Przy­kła­dem takie­go zja­wi­ska jest m.in. glo­so­wa­nie w spra­wie tytu­łu „Zasłu­żo­ny dla Jele­niej Góry” dla KSON na LVI sesji w dniu 10 czerw­ca 2014 r., gdzie o godz. 14.53 zano­to­wa­no 7 „gło­sów” (nie wia­do­mo dla­cze­go, ale tak to okre­śla sys­tem elek­tro­nicz­ny) nie­od­da­nych na 20 rad­nych „obec­nych”, pod­czas gdy w gło­so­wa­niu minu­tę wcze­śniej­szym były tyl­ko 4 takie „gło­sy”. Trud­no zro­zu­mieć sytu­ację, gdy 7 rad­nych pod­pi­sa­nych na liście obec­no­ści nie uczest­ni­czy w gło­so­wa­niu (nie byli obec­ni?), zwłasz­cza trzech rad­nych (A. Ragiel, G. Paw­lu­kie­wicz-Reh­lis, T. Kałuż­ny), któ­rzy nie odda­li gło­su chwi­lę po wcze­śniej­szym glo­so­wa­niu, w któ­rym zaję­li prze­cież swo­je stanowisko.

Nad­mie­nić nale­ży, że wska­za­ni rad­ni wró­ci­li na kolej­ne gło­so­wa­nie o godz. 15.32. Rozu­miem, że moż­na mieć róż­ne sta­no­wi­sko w poru­sza­nej spra­wie i każ­dej innej, ale ideą demo­kra­tycz­nych gło­so­wań jest zaj­mo­wa­nie sta­no­wi­ska, a nie wycho­dze­nie z obrad na czas gło­so­wa­nia czy też powstrzy­my­wa­nie się od naci­śnię­cia jakie­go­kol­wiek przy­ci­sku w maszy­nie do gło­so­wa­nia. Bio­rąc powyż­sze pod uwa­gę, pro­szę Pana Prze­wod­ni­czą­ce­go o nad­zór nad prze­bie­giem obrad i w razie potrze­by o nie­do­pusz­cza­nie do gło­so­wań w sytu­acji, gdy rad­ni są obec­ni dla die­ty, a nie zaj­mu­ją sta­no­wi­ska w głosowaniach.

Jed­no­cze­śnie pro­szę o uwraż­li­wie­nie rad­nych na przed­sta­wio­ną spra­wę poprzez odczy­ta­nie moje­go pisma na sesji Rady Miasta.

Na mar­gi­ne­sie tej spra­wy w kon­tek­ście rad­nej Gra­ży­ny Paw­lu­kie­wicz – Reh­lis zauwa­żyć trze­ba, że w spra­wach doty­czą­cych osób nie­peł­no­spraw­nych, a kon­kret­nie KSON pre­zen­tu­je ona nie­obiek­tyw­nie nie­przy­chyl­ne sta­no­wi­sko wobec tej orga­ni­za­cji, co naszym zda­niem naru­sza zasa­dę bez­stron­no­ści i nie zga­dza się z zasa­da­mi etycz­ny­mi wypeł­nia­nia man­da­tu rad­nej Jele­niej Góry.

Z powa­ża­niem

Pre­zes- J.S.O.B.

Janusz Jędrasz­ko