Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ofer­ta pra­cy dla fizjoterapeuty

Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cyj­ny i Opie­kuń­czy we Wle­niu zatrud­ni fizjo­te­ra­peu­tę na okres waka­cyj­ny — dwu­mie­sięcz­ny. For­ma zatrud­nie­nia to umo­wa zle­ce­nie lub umo­wa kon­trak­to­wa. Warun­ki finan­so­we do uzgod­nie­nia na miej­scu, po wcze­śniej­szym usta­le­niu ter­mi­nu tele­fo­nicz­nie. Kon­takt tele­fo­nicz­ny: +48 604 511 610.