Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE z dnia 18.06.2014r. ZGOD­NIE Z ZASA­DĄ KONKURENCYJNOŚCI

Przed­mio­tem zapy­ta­nia jest zło­że­nie ofert na druk i skład Biu­le­ty­nu „Nie­peł­no­spraw­ni Tu I Teraz” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Szcze­gó­ły w załącznikach.