Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie infor­mu­ją­co-pro­mu­ją­ce 08.05.2014 ROW i I ON CIESZYN

W dniu 08.05.2014 r odby­ło się spo­tka­nie infor­mu­ją­co-pro­mu­ją­ce dzia­łal­ność Regio­nal­ne­go Ośrod­ka Wspar­cia i Infor­ma­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Cieszynie.

W trak­cie spo­tka­nia zosta­ła zapre­zen­to­wa­na pra­ca ROW i I ON w Cie­szy­nie. Opra­co­wa­na zosta­ła pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na infor­mu­ją­ca min. o dłu­go­let­niej współ­pra­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL z KSON w Jele­niej Górze.

Z zagad­nień mery­to­rycz­nych zosta­ła omó­wio­na pro­ble­ma­ty­ka dłu­go­fa­lo­wej opie­ki i wspar­cia ON i jej oto­cze­nia w aspek­cie socjal­nym, praw­nym i ekonomicznym.

Dni Otwar­te zor­ga­ni­zo­wa­no w spo­sób inno­wa­cyj­ny. Zespół dorad­ców poprzez dzia­ła­nia Koor­dy­na­to­ra Regio­nal­ne­go w Cie­szy­nie został zapro­szo­ny na spo­tka­nie uczest­ni­ków Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku w Cie­szy­nie. Wykład miał miej­sce w auli Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Cie­szy­nie . W wykła­dzie udział wzię­ło ponad 80 osób. W trak­cie spo­tka­nia oprócz pre­zen­ta­cji dzia­łań Mię­dzy­na­ro­do­we­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych zosta­ła omó­wio­na stro­na inter­ne­to­wa KSON, doko­na­no pre­zen­ta­cji dorad­ców zespo­łu w Cie­szy­nie oraz metod ich pra­cy. W trak­cie wykła­du roz­da­no wszyst­kim uczest­ni­kom ulot­ki informacyjne.

Zarząd Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku w Cie­szy­nie zade­kla­ro­wał dal­szą współ­pra­cę w zakre­sie dzia­łal­no­ści Regio­nal­ne­go Ośrod­ka Wspar­cia i Infor­ma­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Cieszynie.

Opra­co­wa­nie spra­woz­da­nia: Syl­wia Grzebień