Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pomoc dla bez­ro­bot­nych i pra­co­daw­ców po 27 maja 2014

W dniu 24 maja 2014 weszła w życie nowe­li­za­cja Usta­wy z dnia 20 kwiet­nia 2014 o pro­mo­cji zatrud­nie­nia i insty­tu­cjach ryn­ku pra­cy ( Dz.U. z 2013 r poz. 674 ze zmianami).

Wobec powyż­sze­go oso­by bez­ro­bot­ne jak rów­nież pra­co­daw­cy zatrud­nia­ją­ce oso­by bez­ro­bot­ne mogą liczyć na nastę­pu­ją­ce nowe for­my wspar­cia ( poza obec­ny­mi for­ma­mi funk­cjo­nu­ją­cym na pod­sta­wie dotych­cza­so­wej ustawy) :

 1. BON STA­ŻO­WY – przy­zna­ny on jest dla osób bez­ro­bot­nych któ­re nie ukoń­czy­ły 30 roku życia, zło­ży­ły wnio­sek o przy­zna­nie bonu sta­żo­we­go, zna­la­zły pra­co­daw­cę do reali­za­cji sta­żu, któ­ry wyno­si 6 mie­się­cy, a pra­co­daw­ca zobo­wią­że się do dal­sze­go zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go na kolej­ne 6 mie­się­cy. Po speł­nie­niu zobo­wią­za­nia pra­co­daw­ca otrzy­ma pre­mię w wyso­ko­ści 1500 zł. Bez­ro­bot­ny nato­miast otrzy­ma indy­wi­du­al­ny plan roz­wo­ju, sty­pen­dium prze pierw­szych 6 mie­się­cy oraz gwa­ran­cję zatrud­nie­nia na kolej­ne 6 m‑cy .
 2. BON ZATRUD­NIE­NIO­WY — przy­zna­ny jest dla bez­ro­bot­nych poni­żej 30 roku życia. Pra­co­daw­ca zatrud­nia­ją­cy bez­ro­bot­ne­go może na pod­sta­wie pod­pi­sa­nej umo­wy z PUP otrzy­my­wać zwrot kosz­tów wyna­gro­dze­nia przez okres 12 mie­się­cy w kwo­cie 823,60 zł pod warun­kiem zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go na łącz­ny okres 18 miesięcy .
 3. GRANT NA TELE­PRA­CĘ – czy­li utwo­rze­nie sta­no­wi­ska pra­cy w for­mie tele­pra­cy dla bez­ro­bot­nych któ­ry wycho­wy­wał dziec­ko w wie­ku do lat 6 i wra­ca na rynek pra­cy lub bez­ro­bot­ny, któ­ry przez okres trzech lat spra­wo­wał opie­kę nad nie­peł­no­spraw­ną przez zare­je­stro­wa­niem się w PUP jako oso­ba bez­ro­bot­na . Pra­co­daw­ca otrzy­ma grant w wyso­ko­ści sze­ścio­krot­no­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia w 2014 r (080 zł) pod warun­kiem zatrud­nie­nia 12 mie­się­cy w peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy lub 18 mie­się­cy jeże­li zatrud­nie­nie wynie­sie poło­wę wymia­ru cza­su pracy .
 4. POŻYCZ­KA NA UTWO­RZE­NIE NOWE­GO MIEJ­SCA PRA­CY – pożycz­ka udzie­la­na jest na pod­sta­wie umo­wy , na wnio­sek upraw­nio­nych pod­mio­tów ( pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pro­du­cen­ci roli, nie­pu­blicz­ne szko­ły lub przed­szko­la i żłob­ki , klu­by dzie­cię­ce pro­wa­dzo­ne przez oso­by praw­ne, fizycz­ne lub jed­nost­ki nie posia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej). War­tość otrzy­ma­nej pozycz­ki może wynieść do 23 3271,86 zł.
 5. ŚWIAD­CZE­NIE AKTY­WI­ZA­CYJ­NE – na utwo­rze­nie sta­no­wi­ska pra­cy w peł­nym wymia­rze dla bez­ro­bot­nych powra­ca­ją­cych na rynek pra­cy w związ­ku z wycho­wy­wa­niem dziec­ka, lub spra­wo­wa­niem opie­ki nad oso­bą niepełnosprawną.

Pra­co­daw­ca otrzy­ma przez 12 mie­się­cy poło­wę wyna­gro­dze­nia mini­mal­ne­go, pod warun­kiem zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go przez łącz­ny okres cza­su pra­cy 18 mie­się­cy lub jed­ną trze­cią wyna­gro­dze­nia mini­mal­ne­go, pod warun­kiem zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go przez łącz­ny okres 27 miesięcy.

 1. KRA­JO­WY FUN­DUSZ SZKO­LE­NIO­WY — Środ­ki Fun­du­szu Pra­cy w for­mie KFS prze­zna­cza się na finan­so­wa­nie dzia­łań na rzecz kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­ców. Powia­to­we urzę­dy pra­cy mogą prze­zna­czyć środ­ki KFS na finan­so­wa­nie dzia­łań obejmujących:
 2. kształ­ce­nie usta­wicz­ne pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­cy, na któ­re skła­da­ją się:
 3. okre­śle­nie potrzeb pra­co­daw­cy w zakre­sie kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go w związ­ku z ubie­ga­niem się o sfi­nan­so­wa­nie tego kształ­ce­nia ze środ­ków KFS,
 4. kur­sy i stu­dia pody­plo­mo­we reali­zo­wa­ne z ini­cja­ty­wy pra­co­daw­cy lub za jego zgodą,
 5. egza­mi­ny umoż­li­wia­ją­ce uzy­ska­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych naby­cie umie­jęt­no­ści, kwa­li­fi­ka­cji lub upraw­nień zawodowych,
 6. bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­gicz­ne wyma­ga­ne do pod­ję­cia kształ­ce­nia lub pra­cy zawo­do­wej po ukoń­czo­nym kształceniu,
 7. ubez­pie­cze­nie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków w związ­ku z pod­ję­tym kształceniem;

Na wnio­sek pra­co­daw­cy, na pod­sta­wie umo­wy, sta­ro­sta może przy­znać środ­ki z KFS na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów, o któ­rych mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w wyso­ko­ści 80% tych kosz­tów, nie wię­cej jed­nak niż 300% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w danym roku na jed­ne­go uczest­ni­ka, a w przy­pad­ku mikro­przed­się­biorstw w wyso­ko­ści 100%, nie wię­cej jed­nak niż 300% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w danym roku na jed­ne­go uczestnika.

Pra­co­daw­ca zawie­ra z pra­cow­ni­kiem, któ­re­mu zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne kosz­ty kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, umo­wę okre­śla­ją­cą pra­wa i obo­wiąz­ki stron.

Pra­cow­nik, któ­ry nie ukoń­czył kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go finan­so­wa­ne­go ze środ­ków KFS z powo­du roz­wią­za­nia przez nie­go umo­wy o pra­cę lub roz­wią­za­nia z nim umo­wy o pra­cę na pod­sta­wie art. 52 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. — Kodeks pra­cy, jest obo­wią­za­ny do zwro­tu pra­co­daw­cy ponie­sio­nych kosztów.

 1. REFUN­DA­CJA ZUS ZA BEZ­RO­BOT­NE­GO PONI­ŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

 Sta­ro­sta może, na pod­sta­wie zawar­tej umo­wy, refun­do­wać pra­co­daw­cy kosz­ty ponie­sio­ne na skład­ki na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne należ­ne od pra­co­daw­cy za skie­ro­wa­nych do pra­cy bez­ro­bot­nych do 30 roku życia, któ­rzy podej­mu­ją zatrud­nie­nie po raz pierw­szy w życiu. Refun­da­cja kosz­tów ponie­sio­nych na skład­ki na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne przy­słu­gu­je przez okres do 12 mie­się­cy w kwo­cie okre­ślo­nej w umo­wie, nie wyż­szej jed­nak niż poło­wa mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę mie­sięcz­nie obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zawar­cia umo­wy, za każ­de­go zatrud­nio­ne­go bez­ro­bot­ne­go. Pra­co­daw­ca jest obo­wią­za­ny do dal­sze­go zatrud­nia­nia skie­ro­wa­ne­go bez­ro­bot­ne­go przez okres 6 mie­się­cy po zakoń­cze­niu okre­su refun­da­cji kosz­tów ponie­sio­nych na skład­ki na ubez­pie­cze­nia społeczne.

 1. BEZ­RO­BOT­NI POWY­ŻEJ 50 ROKU ŻYCIA — Sta­ro­sta może, na pod­sta­wie zawar­tej umo­wy, przy­znać pra­co­daw­cy lub przed­się­bior­cy dofi­nan­so­wa­nie wyna­gro­dze­nia za zatrud­nie­nie skie­ro­wa­ne­go bez­ro­bot­ne­go, któ­ry ukoń­czył 50 rok żDo­fi­nan­so­wa­nie wyna­gro­dze­nia przy­słu­gu­je przez okres:

12 mie­się­cy — w przy­pad­ku zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go, któ­ry ukoń­czył 50 lat, a nie ukoń­czył 60 lat

24 mie­się­cy — w przy­pad­ku zatrud­nie­nia bez­ro­bot­ne­go, któ­ry ukoń­czył 60 lat. Dofi­nan­so­wa­nie wyna­gro­dze­nia przy­słu­gu­je w kwo­cie okre­ślo­nej w umo­wie, nie wyż­szej jed­nak niż poło­wa mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę mie­sięcz­nie obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zawar­cia umo­wy, za każ­de­go zatrud­nio­ne­go bez­ro­bot­ne­go. Pra­co­daw­ca lub przed­się­bior­ca są obo­wią­za­ni do dal­sze­go zatrud­nia­nia skie­ro­wa­ne­go bez­ro­bot­ne­go po upły­wie okre­su przy­słu­gi­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia wyna­gro­dze­nia, odpo­wied­nio przez okres 6 mie­się­cy lub 12 miesięcy.

Na pod­sta­wie roz­mo­wy z Powia­to­wym Urzę­dem Pra­cy otrzy­ma­łam infor­ma­cję ‚ze Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej będzie stop­nio­wo uwal­nia­ło środ­ki na naj­bar­dziej popu­lar­ne instru­men­ty ryn­ku pra­cy. Następ­nie PUP na swo­ich stro­nach będą ogła­sza­ły nabór wnio­sków oraz regu­la­mi­ny udzie­la­nia wspar­cia. War­to by pra­co­daw­cy zapo­zna­li się z nowy­mi moż­li­wo­ścia­mi i zgła­sza­li PUP jaki for­my wspar­cia ich inte­re­su­ją, ponie­waż na tej pod­sta­wie PUP będą wystę­po­wa­ły o prze­ka­za­nie środ­ków finan­so­wych od Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej.

Opra­co­wa­nie : Syl­wia Grze­bień, Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL, CIESZYN.