Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kolej­ne Opi­nie Uczestników

Witam. Jestem uczest­ni­kiem kur­su kom­pu­te­ro­we­go, któ­ry był mi bar­dzo pomoc­ny w ugrun­to­wa­niu i przy­po­mnie­niu zasad obsłu­gi kom­pu­te­ra. Przy­da­ła by się kon­ty­nu­acja tego tak przy­dat­ne­go w życiu kur­su i roz­sze­rze­nia zajęć o naukę exe­la , któ­ry jest rów­nież potrzeb­ny. Kon­ty­nu­acją kur­su są rów­nież zain­te­re­so­wa­ni inni uczestnicy.

Pozdra­wiam Bar­ba­ra Stelmaszyńska

 

Witam, chcia­ła­bym podzie­lić się pięk­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re otrzy­ma­łam od kole­żan­ki. Dzię­ki zaję­ciom w KSON “Senior na cza­sie” mogę teraz miło spę­dzać czas przed kom­pu­te­rem. Wymie­niać doświad­cze­nia z oso­ba­mi, któ­re też naby­ły te umie­jęt­no­ści jak ja. Cie­szę się, że dzię­ki KSON pozna­łam nowych cie­ka­wych ludzi, nauczy­łam się cze­goś nowe­go w życiu i miło spę­dza­łam swój wol­ny czas. Chcę kon­ty­nu­ować swo­ją “przy­go­dę” i posze­rzać swo­je hory­zon­ty wie­dzy. Jestem goto­wa do zdo­by­wa­nia  nowej wie­dzy z komputerem.

Pozdra­wiam Hali­na G.

 

Ps. Pre­zen­ta­cja w załączniku.