Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ulgi dla osób nie­peł­no­spraw­nych w prze­jaz­dach środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej w Trójmieście

Ulgi dla osób nie­peł­no­spraw­nych w prze­jaz­dach środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej w Trój­mie­ście. W środ­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej ZKM w Gdań­sku do bez­płat­nych prze­jaz­dów (na wszyst­kich liniach) są uprawnieni:

 • inwa­li­dzi wojen­ni i wojskowi
 • prze­wod­ni­cy towa­rzy­szą­cy inwa­li­dom wojen­nym i woj­sko­wym, zali­czo­nym do I gru­py inwalidzkiej
 • dzie­ci i mło­dzież nie­peł­no­spraw­na obję­ta kształ­ce­niem spe­cjal­nym oraz towa­rzy­szą­cy im opie­kun na tra­sie: miej­sce zamiesz­ka­nia – pla­ców­ka oświatowa
 • opie­ku­no­wie dzie­ci i mło­dzież nie­peł­no­spraw­nej obję­tej kształ­ce­niem spe­cjal­nym bez towa­rzy­stwa dziec­ka (tj. po odwie­zie­niu dziec­ka lub w dro­dze po dziec­ko) – pra­wo to przy­słu­gu­je na tra­sie: miej­sce zamiesz­ka­nia – pla­ców­ka oświatowa
 • inwa­li­dzi o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści (I gru­pa i oso­by o cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy i nie­zdol­no­ści do samo­dziel­nej egzy­sten­cji) oraz towa­rzy­szą­cy im peł­no­let­ni opiekun
 • ociem­nia­li o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści (I lub II gru­pa i oso­by o cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy i nie­zdol­no­ści do samo­dziel­nej egzy­sten­cji lub o cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy) oraz towa­rzy­szą­cy im prze­wod­ni­cy (oso­ba, któ­ra ukoń­czy­ła 13 lat, albo pies – przewodnik)
 • cywil­ne nie­wi­do­me ofia­ry dzia­łań wojen­nych wraz z towa­rzy­szą­cym im przewodnikiem
 • dzie­ci i mło­dzież do lat 16 będą­ce oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi oraz towa­rzy­szą­cy im opiekun
 • oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 70 lat życia.

W środ­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej ZKM w Gdy­ni do bez­płat­nych prze­jaz­dów (na wszyst­kich liniach) są uprawnieni:

 • nie­zdol­ni do pra­cy inwa­li­dzi wojen­ni i woj­sko­wi oraz opie­kun (oso­ba peł­no­let­nia) towa­rzy­szą­cy inwa­li­dzie wojen­ne­mu i woj­sko­we­mu nie­zdol­ne­mu do pra­cy i samo­dziel­nej egzystencji
 • nie­zdol­ne do pra­cy oso­by repre­sjo­no­wa­ne oraz opie­kun (oso­ba peł­no­let­nia) towa­rzy­szą­cy oso­bie repre­sjo­no­wa­nej nie­zdol­nej do pra­cy i samo­dziel­nej egzystencji
 • oso­by nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu znacz­nym oraz towa­rzy­szą­cy takiej oso­bie opie­kun (oso­ba pełnoletnia)
 • nie­wi­do­mi w stop­niu znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym oraz towa­rzy­szą­cy takiej oso­bie prze­wod­nik (oso­ba, któ­ra ukoń­czy­ła 13 lat)
 • dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne do lat 7 oraz towa­rzy­szą­cy takie­mu dziec­ku opie­kun (oso­ba pełnoletnia)
 • dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne uczęsz­cza­ją­ce do przed­szko­li lub oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych (z wyłą­cze­niem linii specjalnych)
 • ucznio­wie nie­peł­no­spraw­ni (z wyłą­cze­niem linii specjalnych)
 • opie­kun, będą­cy oso­bą peł­no­let­nią, towa­rzy­szą­cy uczniom nie­peł­no­spraw­nym lub dzie­ciom nie­peł­no­spraw­nym uczęsz­cza­ją­cym do przed­szko­la (oddzia­łu przed­szkol­ne­go), któ­re­mu pra­wo to przy­słu­gu­je rów­nież bez towa­rzy­stwa tych pod­opiecz­nych (tj. po odwie­zie­niu dziec­ka lub w dro­dze po dziec­ko) wyłącz­nie na tra­sie: miej­sce zamiesz­ka­nia – pla­ców­ka szkol­na lub przed­szkol­na (z wyłą­cze­niem linii specjalnych)
 • oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 70 lat (na liniach spe­cjal­nych – bilet ulgowy).
 • Ponad­to, w środ­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej ZKM w Gdań­sku do bile­tów ulgo­wych (na wszyst­kich liniach) są uprawnieni:
 • mło­dzież dotknię­ta inwa­lidz­twem oraz mło­dzież nie­peł­no­spraw­na w wie­lu od 16 do 30 lat
 • wete­ra­ni poszkodowani.

Co waż­ne, poza kil­ko­ma jesz­cze tram­wa­ja­mi „sta­re­go typu” w Gdań­sku, pozo­sta­łe środ­ki trój­miej­skiej komu­ni­ka­cji to pojaz­dy nisko­po­dło­go­we, a skła­dy i pero­ny Szyb­kiej Kolei Miej­skiej suk­ce­syw­nie są moder­ni­zo­wa­ne z uwzględ­nie­niem potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych (sygna­li­za­cja i infor­ma­cja dźwię­ko­wa, wypu­kłe pły­ty „STOP”, pod­no­śni­ki i wc dla osób na wóz­kach, win­dy na peronach). 

Kolej­nym upraw­nie­niem nie­któ­rych osób nie­peł­no­spraw­nych jest kar­ta parkingowa.

Obec­nie aby uzy­skać ten doku­ment, nale­ży zło­żyć wnio­sek do zaj­mu­ją­cej się tymi spra­wa­mi osób nie­peł­no­spraw­nych insty­tu­cji miej­skiej – w Trój­mie­ście są to: Zarząd Dróg i Zie­le­ni w Gdań­sku, Samo­dziel­ny Refe­rat ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych UM w Gdy­ni oraz Straż Miej­ska w Sopocie.

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi usta­wy pra­wo o ruchu dro­go­wym kar­tę par­kin­go­wą moż­na otrzy­mać tyl­ko na pod­sta­wie orze­czeń wyda­wa­nych przez miejski/powiatowy zespół do spraw orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści, to jest:

 • orze­cze­nia o niepełnosprawności,
 • orze­cze­nia o stop­niu niepełnosprawności,
 • orze­cze­nia o wska­za­niach do ulg i uprawnień,

wraz ze wska­za­niem w punk­cie 9 orze­cze­nia speł­nie­nia prze­sła­nek okre­ślo­nych w art. 8 ust. 1 usta­wy pra­wo o ruchu drogowym.

Oso­by zali­czo­ne do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści mogą otrzy­mać kar­tę par­kin­go­wą tyl­ko w przy­pad­ku usta­le­nia przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści ozna­czo­nej sym­bo­lem 05‑R (upo­śle­dze­nie narzą­du ruchu) lub 10‑N (cho­ro­by neurologiczne).

Co waż­ne — kar­ta par­kin­go­wa jest doku­men­tem oso­by nie­peł­no­spraw­nej, zatem moż­na z niej korzy­stać jadąc każ­dym samo­cho­dem, tak­że np. tak­sów­ką. Usta­wa pra­wo o ruchu dro­go­wym okre­śla, do jakich zna­ków dro­go­wych może nie sto­so­wać się jej posia­dacz – oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa i innych prze­pi­sów. Nato­miast zasa­dy wyko­rzy­sta­nia kar­ty par­kin­go­wej w tzw. stre­fach płat­ne­go par­ko­wa­nia usta­la­ne są w dro­dze uchwał rady mia­sta lub gmi­ny, dla­te­go są róż­ne w poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ściach. I tak – w Gdań­sku i w Sopo­cie kar­ta upraw­nia do bez­płat­ne­go par­ko­wa­nia, nato­miast w Gdy­ni moż­na wyku­pić jedy­nie 30-dnio­wy abo­na­ment „N” za 30 zł (w Biu­rze Obsłu­gi Stre­fy Płat­ne­go Parkowania).

UWA­GA! Od 1 lip­ca 2014 r. zaczną obo­wią­zy­wać nowe prze­pi­sy doty­czą­ce zasad wyda­wa­nia kart par­kin­go­wych. Kar­tę par­kin­go­wą, upraw­nia­ją­cą do par­ko­wa­nia na tzw. koper­tach, będą mogły otrzy­mać jedy­nie oso­by ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, a jed­no­cze­śnie z ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi poru­sza­nia się. Oso­by z umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści będą mogły otrzy­mać kar­tę par­kin­go­wą tyl­ko w przy­pad­ku usta­le­nia przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści ozna­czo­nej sym­bo­lem 04‑O (cho­ro­by narzą­du wzro­ku), 05‑R (upo­śle­dze­nie narzą­du ruchu) lub 10‑N (cho­ro­ba neu­ro­lo­gicz­na). Kar­ty będą wyda­wa­ne na czas okre­ślo­ny, a dotych­czas wyda­ne kar­ty par­kin­go­we będą waż­ne do koń­ca listo­pa­da 2014 r.

Bene­dykt Wojcieszak

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds