Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ban­kow­cy Dzieciom

27 mar­ca w samo połu­dnie w Ban­ku Zachod­nim WBK w Jele­niej Górze wrę­czo­no przed­sta­wi­cie­lom Kar­ko­no­skie­go Semi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców i Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” czek na kwo­tę 5216zł. Pie­nią­dze te pocho­dzi­ły z wpłat ubez­pie­cze­nio­wych reali­zo­wa­nych przez bank wspól­nie z fir­mą AVI­VA. Z satys­fak­cją odno­to­wać trze­ba, że to wła­śnie Bank Zachod­ni WBK roz­po­czął w ramach „Ligi Cha­ry­ta­tyw­nej” i „Ban­ku Dzie­cię­cych Uśmie­chów” sze­reg dzia­łań na rzecz nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci i mło­dzie­ży. Już w ubie­głym roku z dota­cji tego ban­ku śro­do­wi­sko dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych wzię­ło udział w pro­jek­cie pt. „Dotyk historii”.

Był to cykl zajęć i wycie­czek, a tak­że warsz­ta­tów, w któ­rych przy współ­udzia­le bractw rycer­skich uczest­ni­cy pozna­wa­li tajem­ni­ce śre­dnio­wie­cza. Były poka­zy zbroi rycer­skich, wal­ki ryce­rzy na mie­cze, budo­wa wio­ski śre­dnio­wiecz­nej i warze­nie stra­wy na ogni­sku. Ponad dwu­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa dzie­ci głów­nie ze sto­wa­rzy­sze­nia „Świa­teł­ko” bra­ła udział w wyciecz­ce do zam­ku Książ. Godzi się wspo­mnieć, że fun­da­cja Ban­ku Zachod­nie­go WBK daro­wa­ła za sym­bo­licz­ną zło­tów­kę Kar­ko­no­skie­mu Sej­mi­ko­wi Osób Nie­peł­no­spraw­nych 15 kom­pu­te­rów, któ­re zosta­ną roz­dzie­lo­ne pośród naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych- w tym nie­peł­no­spraw­nych uczniów z tere­nu mia­sta i powiatu.

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że do tej ban­ko­wej „ligi otwar­tych serc” dołą­cza­ją inne pla­ców­ki ban­ko­we z tere­nu Jele­niej Góry, a min. Bank PKO BP i BPH.