Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cji Spo­łecz­nej Nie­peł­no­spraw­nych zaprasza”

Doświad­cze­nie nie­peł­no­spraw­no­ści nie­sie z sobą wie­le wyzwań. Trud­no­ści dnia codzien­ne­go w połą­cze­niu z cho­ro­bą prze­wle­kłą spra­wia­ją, że coraz trud­niej radzić sobie same­mu w ota­cza­ją­cym świe­cie. W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi chwi­la, kie­dy z róż­nych powo­dów zaczy­na­my szu­kać pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy i wsparcia.

Do tej pory oso­by nie­peł­no­spraw­ne, aby uzy­skać facho­wą pomoc spe­cja­li­sty z zakre­su nauk medycz­nych czy psy­cho­lo­gicz­nych musia­ły poko­ny­wać sze­reg trud­no­ści, takich jak: barie­ry archi­tek­to­nicz­ne, dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia czy też koniecz­ność opła­ty za wizy­tę. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż dzię­ki sta­ra­niom Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych i wolon­ta­riu­szy dostęp do spe­cja­li­stycz­nej pomo­cy jest obec­nie o wie­le łatwiej­szy, a co wię­cej bezpłatny.

Od 1 mar­ca 2014r rusza peł­ną parą uru­cho­mio­na przed dwo­ma mie­sią­ca­mi tytu­łem pró­by nowa for­ma wspar­cia w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych – Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cji Spo­łecz­nej Nie­peł­no­spraw­nych. Pla­ców­ka ofe­ru­je porad­nic­two w zakre­sie medy­cy­ny, psy­cho­lo­gii oraz peda­go­gi­ki opie­kuń­czej i reso­cja­li­za­cji, uła­twia­jąc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym reha­bi­li­ta­cję zdro­wot­ną, psy­cho­spo­łecz­ną i zawodową.

Zespół tera­peu­tycz­ny Ośrod­ka skła­da się ze spe­cja­li­stów o wie­lo­let­nim doświad­cze­niu zawo­do­wym w pra­cy z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi – leka­rza, psy­cho­lo­ga, reha­bi­li­tan­ta, logo­pe­dy, peda­go­ga oraz biblio­te­ra­peu­ty. Pomoc medycz­na leka­rza inter­ni­sty w naszej pla­ców­ce (poza NFZ) obej­mu­je porad­nic­two medycz­ne w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych, medy­cy­ny pra­cy, pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia i uza­leż­nień, a tak­że w uzy­ski­wa­niu orze­czeń o niepełnosprawności.

Psy­cho­log pro­wa­dzi psy­cho­te­ra­pię oraz udzie­la kon­sul­ta­cji w zakre­sie ner­wic, depre­sji, zabu­rzeń oso­bo­wo­ści, a tak­że trud­no­ści w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i zawodowym.

Pod­czas zajęć z reha­bi­li­tan­tem moż­na uzy­skać facho­wą pora­dę odno­śnie dia­gno­zy, wybo­ru jed­nost­ki reha­bi­li­ta­cyj­nej oraz reha­bi­li­ta­cji w warun­kach domowych.

Zaję­cia logo­pe­dy obej­mu­ją tera­pię zabu­rzeń mowy, zwią­za­nych z zabu­rze­nia­mi słu­chu, afa­zją, dys­gla­sją, jąka­niem oraz naukę mowy krta­nio­wej, nato­miast do zadań peda­go­ga nale­żą: porad­nic­two dla rodzi­ców w zakre­sie pro­ble­mów wycho­waw­czych, wspar­cie w pra­cy z dzieć­mi o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych, dia­gno­za pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych i pomoc doro­słym w kształ­ce­niu ustawicznym.

Kolej­ną for­mą reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej, z któ­rej moż­na sko­rzy­stać w naszym Ośrod­ku jest biblio­te­ra­pia — pra­ca nad trud­ny­mi emo­cja­mi i prze­ży­cia­mi poprzez obco­wa­nie z lite­ra­tu­rą pięk­ną. Ta bar­dzo popu­lar­na nie tyl­ko w Euro­pie for­ma tera­pii rów­nież w Pol­sce zaczy­na się cie­szyć coraz więk­szą popularnością.

Usłu­gi naszej pla­ców­ki prze­zna­czo­ne są dla doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych z powia­tów: jele­nio­gór­skie­go, lubań­skie­go oraz kamien­no­gór­skie­go. Ośro­dek czyn­ny jest w dni robo­cze od ponie­dział­ku do piąt­ku, reje­stra­cja do spe­cja­li­stów jest pod bez­płat­nym nume­rem info­li­nii: 800 700 025. Wszyst­kich chęt­nych zapraszamy!

Maja Kozłow­ska