Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

TENI­SI­ŚCI STO­ŁO­WI VIC­TO­RII ZAPRA­SZA­JĄ NA TRENINGI

Dwa razy w tygo­dniu w sali udo­stęp­nio­nej na tere­nie Przed­się­bior­stwa Simet S.A. tre­nu­ją nie­peł­no­spraw­ni miło­śni­cy teni­sa sto­ło­we­go z sek­cji tej dys­cy­pli­ny spor­tu Klu­bu Spor­to­wo – Reha­bi­li­ta­cyj­ne­go Vic­to­ria Jele­nia Góra. Sek­cja dzia­ła od dwóch lat, a w tre­nin­gach uczest­ni­czy w mia­rę regu­lar­nie 12 zawod­ni­ków. Wśród nich są oso­by z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi narzą­du ruchu, w tym wóz­ko­wi­cze oraz dotknię­ci pora­że­nia­mi koń­czyn dol­nych i gór­nych: Andrzej Kra­wiec, Marek Besz­czyń­ski, Krzysz­tof Bogu­szew­ski, Zdzi­sław Koło­dziej i Zbi­gniew Kijowski.

      Teni­si­ści sto­ło­wi gra­ją­cy w bar­wach Vic­to­rii regu­lar­nie star­tu­ją w tur­nie­jach oraz impre­zach ran­gi mistrzow­skiej. W ubie­głym roku były to: Indy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mistrzo­stwa Pol­ski w Cet­nie­wie i Drzon­ko­wie oraz tur­nie­je w Bole­sław­cu i Łody­go­wi­cach. W tym roku przed­sta­wi­cie­le jele­nio­gór­skie­go klu­bu mają już za sobą start na Otwar­tych Mistrzo­stwach Luba­nia. Szcze­gól­nie godzien przy­po­mnie­nia jest występ jele­nio­gó­rzan na ubie­gło­rocz­nych MP w Cet­nie­wie. Kadrę Vic­to­rii Jele­nia Góra na tych zawo­dach sta­no­wi­li: Marek Besz­czyń­ski, Zbi­gniew Kijow­ski , Andrzej Kra­wiec, Wik­tor Żuryń­ski i Adam Pru­tis. W rywa­li­za­cji udział bra­li przed­sta­wi­cie klu­bów spor­to­wych z całej Pol­ski, w sumie oko­ło 80 zawod­ni­ków, któ­rych zakwa­te­ro­wa­no ich w Cen­tral­nym Ośrod­ku Spor­tu, gdzie na zgru­po­wa­niach prze­by­wa wie­lu zna­nych i cenio­nych spor­tow­ców, w tym rów­nież olim­pij­czy­ków. Nasi zawod­ni­cy god­nie repre­zen­to­wa­li KS‑R „Vic­to­rię” zaj­mu­jąc wyso­kie miej­sca w swo­ich kla­sach roz­gryw­ko­wych. Na pochwa­łę zasłu­gu­je zwłasz­cza występ Zbi­gnie­wa Kijow­skie­go, któ­ry gra na wóz­ku inwa­lidz­kim, co sta­no­wi duże wyzwa­nie i wyma­ga wie­le siły oraz umie­jęt­no­ści.
      Jak mówi pre­zes Vic­to­rii Wik­tor Żuryń­ski naj­więk­szym pro­ble­mem sek­cji jest ogra­ni­cze­nie prze­strze­ni tre­nin­go­wej do tyl­ko jed­ne­go sto­łu, jakim aktu­al­nie dys­po­nu­ją teni­si­ści sto­ło­wi „Vic­to­rii”. Dla­te­go roz­wa­ża­ne jest nawią­za­nie współ­pra­cy z klu­bem spor­to­wym MKS Bobry Jele­nia Góra i w tej per­spek­ty­wie być może w przy­szło­ści tre­nin­gi nie­peł­no­spraw­nych będą się odby­wać w hali przy ul. Złot­ni­czej. – W naszej sek­cji bra­ku­je też „nowych twa­rzy” więc na tre­nin­gi zapra­sza­my chęt­nych do gry w teni­sa sto­ło­we­go. Zaję­cia odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki w godzi­nach 17.00 – 19.00. Do tej pory pro­wa­dził je Kazi­mierz Wolf, jed­nak z przy­czyn zdro­wot­nych musiał zre­zy­gno­wać z pra­cy z naszy­mi teni­si­sta­mi sto­ło­wy­mi. W tej sytu­acji opie­kę nad zawod­ni­ka­mi Vic­to­rii ma prze­jąć Hen­ryk Bańka.

KED

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds