Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

STO­WA­RZY­SZE­NIE „OTWAR­TE SERCA”

Spo­łecz­na orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się ochro­ną i pomo­cą inwa­li­dom Sto­wa­rzy­sze­nie „Otwar­te ser­ca” roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność 13 kwiet­nia 2003 roku , reje­stra­cję pań­stwo­wą prze­szła 23 stycz­nia 2004 roku , a w maju 2013 zosta­ła zare­je­stro­wa­na w Komi­sji Euro­pej­skiej. Swo­ją dzia­łal­no­ścią sto­wa­rzy­sze­nie obej­mu­je mia­sto Win­ni­cę i woje­wódz­two win­nic­kie (Ukra­ina).

Sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła zgod­nie ze Sta­tu­tem. Naj­wyż­szym orga­nem kie­row­ni­czym Sto­wa­rzy­sze­nia jest wal­ne zebra­nie człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia , któ­re odby­wa się raz na trzy lata . W okre­sie mię­dzy zebra­nia­mi pra­cą kie­ru­je Rada Sto­wa­rzy­sze­nia na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym , w licz­bie sied­miu osób. Za dzia­łal­ność finan­so­wą odpo­wia­da głów­ny księ­go­wy , kon­tro­lę finan­so­wą prze­pro­wa­dza komi­sja rewizyjna.

Misją orga­ni­za­cji jest pomoc w opra­co­wy­wa­niu i wpro­wa­dza­niu w życie nowo­cze­sne­go podej­ścia do socjal­nej opie­ki nad dzieć­mi i mło­dzie­żą z dzie­cię­cym pora­że­niem mózgo­wym, wada­mi oso­bo­wo­ści, syn­dro­mem Downa , auty­zmem , epi­lep­sją , scho­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, obro­na praw, repre­zen­to­wa­nie praw­nych , socjal­nych ‚eko­no­micz­nych , twór­czych , życio­wych i wszel­kich pozo­sta­łych inte­re­sów inwa­li­dów, ich rodzin i spe­cja­li­stów, któ­rzy słu­żą pomo­cą tej gru­pie społecznej.

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi dzia­łal­ność pro­gra­mo­wą. Aktu­al­nie są to nastę­pu­ją­ce pro­gra­my: zaję­cia dla mło­dzie­ży z naj­cięż­szy­mi for­ma­mi inwa­lidz­twa „Warsz­ta­ty tera­pii zaję­cio­wej dla nie­peł­no­spraw­nych”, pomoc praw­na dla inwa­li­dów i człon­ków ich rodzin udzie­la­na w for­mie porad i kon­sul­ta­cji przez służ­by infor­ma­cyj­no — kon­sul­ta­cyj­ne „IKS” , dzien­na opie­ka nad ludź­mi z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym, infor­ma­cyj­no — edu­ka­cyj­ny pro­gram „Naucza­nie inklu­zyw­ne-rów­ne moż­li­wo­ści”, „Sprzy­ja­nie polep­sze­niu warun­ków życia w domach opie­ki”, semi­na­rium edu­ka­cyj­ne „Obóz aktyw­nej reha­bi­li­ta­cji dla opie­ku­nów i ludzi z inwalidztwem”.Stowarzyszenie corocz­nie orga­ni­zu­je zaję­cia z aktyw­ne­go wypo­czyn­ku let­nie­go dla rodzin, przy orga­ni­za­cji dzia­ła jazz-band „Hory­zont nadziei”i zespół tanecz­ny „Podo­la­necz­ka”.

Aktu­al­nie w Sto­wa­rzy­sze­niu pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad otwar­ciem edu­ka­cyj­ne­go inter­na­tu, w któ­rym nasi pod­opiecz­ni przy­go­to­wy­wa­li­by się do samo­dziel­ne­go życia pod opie­ką instruk­to­rów. Chce­my rów­nież otwo­rzyć Cen­trum gro­ma­dzą­ce infor­ma­cje i wszel­kie środ­ki zwią­za­ne z reali­za­cją pro­gra­mu przy­go­to­wu­ją­ce­go nie­peł­no­spraw­nych do samo­dziel­ne­go życia.

Nasza orga­ni­za­cja w pro­gra­mie „Sprzy­ja­nie polep­sza­niu warun­ków życia w domach opie­ki” bar­dzo bli­sko współ­pra­cu­je z doma­mi opie­ki o pro­fi­lu geria­trycz­nym w Win­ni­cy i w Taw­ro­wie, któ­re opie­ku­ją się ludź­mi w pode­szłym wie­ku i inwa­li­da­mi 1 i 2 grupy.Zakłady te są bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne we współ­pra­cy z ana­lo­gicz­ny­mi zagra­nicz­ny­mi pla­ców­ka­mi. Bar­dziej szcze­gó­ło­wo z dzia­łal­no­ścią nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na się zapo­znać odwie­dza­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą : vidkryti-sercya.org.ua.

 

Prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia — Swie­tła­na Dem­ko
Tłu­ma­czy­ła z ukra­iń­skie­go Elż­bie­ta Małaszkiewicz-Bilska.