Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych

Fun­da­cja Lep­szy Świat dla Nie­peł­no­spraw­nych współ­pra­cu­je z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych z Jele­niej Góry od maja 2013 roku. W ramach naszej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzi­my Punkt Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy ul. Baja­na 1 w Gli­wi­cach, gdzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10.00–16.00 moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­wych porad praw­nych, psy­cho­lo­gicz­nych oraz infor­ma­cyj­nych z zakre­su reha­bi­li­ta­cji, dota­cji PFRON i innych doty­czą­cych niepełnosprawności.